Reklama

Biznes i Finanse

UODO: warszawska spółka ukarana za brak współpracy

Fot. PhotoMIX-Company/Pixabay
Fot. PhotoMIX-Company/Pixabay

Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył na PNP SA z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości ponad 22 tyś. złotych ze względu na naruszenie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

Jak wskazuje UODO w oficjalnym komunikacie do sprawy, powodem nałożenia grzywny jest brak współpracy z organem nadzorczym oraz niezapewnienie dostępu do wszelkich informacji niezbędnych do realizacji przez Urząd zadań.

UODO w celu ustalenia stanu faktycznego sprawy zainicjowanej skargą, trzykrotnie zwrócił się do ukaranej Spółki z wezwaniem do ustosunkowania się do treści tej skargi oraz do złożenia wyjaśnień. Żadne ze skierowanych do Spółki wezwań – na adresy ujawnione w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jako adresy lokalu jej siedziby – nie zostało przez Spółkę odebrane pomimo dwukrotnego ich awizowania. W związku z tym wysłane Spółce wezwania zostały uznane za doręczone” - czytamy w komunikacie.

Jak wskazuje Urząd, w konsekwencji niepodejmowania przez warszawską spółkę kierowanej do niej korespondencji, UODO nie uzyskało informacji niezbędnych do rozpatrzenia sprawy. Stanu tego nie zmieniło również wszczęcie postępowania w przedmiocie nałożenia na Spółkę administracyjnej kary pieniężnej. Pismo informujące o wszczęciu takiego postępowania również nie zostało przez Spółkę odebrane” - dodaje UODO.

Z treści komunikatu wynika, że w decyzji podkreślone zostało, iż odpowiedzialność za nieudzielenie UODO żądanych przez niego informacji spoczywa na Spółce. Nie zmienia tego okoliczność, że wezwania kierowane przez UODO do Spółki nie zostały ostatecznie przez nią odebrane. Przytaczając orzecznictwo sądów administracyjnych wskazano, że powinnością każdej jednostki organizacyjnej jest zapewnienie takiej organizacji odbioru pism, aby przebieg korespondencji odbywał się w sposób ciągły i niezakłócony oraz wyłącznie przez osoby uprawnione. Zaniedbania w tym zakresie obciążają tę właśnie jednostkę organizacyjną” - tłumaczy Urząd.

Z kolei jak precyzuje UDODO, obowiązek współpracy z organem nadzorczym jest identyczny dla administratora i podmiotu przetwarzającego. Współpraca ta, obejmuje konieczność przedstawienia organowi nadzorczemu – na jego żądanie – wszelkich posiadanych przez administratora lub podmiot przetwarzający informacji związanych z prowadzonym postępowaniem” - czytamy w komunikacie

Zdaniem Urzędu warszawska spółka, nie odpowiadając na wezwania, naruszyła obowiązek zapewnienia organowi nadzorczemu dostępu do informacji niezbędnych do realizacji jego zadań, a w tym konkretnym przypadku do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy.

UODO wyraziło również nadzieję, że nałożona grzywna zdyscyplinuje Spółkę do prawidłowej współpracy z  organem nadzorczym zarówno w dalszym toku postępowania dotyczącego rozpatrzenia skargi, jak i w ewentualnych innych sprawach prowadzonych w przyszłości z udziałem ukaranego podmiotu przez Urząd.

Informacja prasowa UODO

Reklama

Komentarze

    Reklama