Reklama

Polityka i prawo

Streżyńska: Stan cyberbezpieczeństwa w MC należy uznać za optymalny

Fot. Ministerstwo cyfryzacji
Fot. Ministerstwo cyfryzacji

Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska w odpowiedzi na poselską interpelację w sprawie cyberbezpieczeństwa i ochrony zasobów informacyjnych w podległym jej resorcie mówi, że Ministerstwo Cyfryzacji zdaje sobie sprawę z istniejących zagrożeń wynikających z korzystania z systemów teleinformatycznych, zaś stan cyberbezpieczeństwa i ochrony zasobów informacyjnych w Ministerstwie należy uznać za optymalny. Stosowane są zabezpieczenia zarówno systemów, jak i sieci oraz urządzeń klienckich, zaś pracownicy ministerstwa są na bieżąco informowani o aktualnych zagrożeniach i sposobach ich zapobiegania.

Parlamentarzysta Adam Andruszkiewicz z klubu poselskiego Kukiz 15 w formie interpelacji poselskiej nr 13984 zadał minister cyfryzacji Annie Streżyńskiej pytanie o cyberbezpieczeństwo Polski oraz ochronę zasobów informacyjnych w Ministerstwie Cyfryzacji. Według Andruszkiewicza, w związku ze zmasowanymi atakami hakerskich, do jakich doszło w ostatnich miesiącach w Europie i USA, cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych najważniejszych instytucji państwowych powinna stać się priorytetem w dzisiejszych czasach daleko idącej informatyzacji społeczeństwa i zagrożenia cyberatakami. W związku z powyższym poseł Kukiz15 zadał minister Annie Streżyńskiej pytania: jaki jest stan cyberbezpieczeństwa i ochrony zasobów informacyjnych w resorcie, czy resort planuje podjąć działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz jak wygląda strategia bezpieczeństwa cybernetycznego resortu dla instytucji rządowych.

Według Anny Streżyńskiej, w resorcie funkcjonują stosowne pragmatyki postępowania, mające na celu ochronę przed atakami a oprogramowanie wykorzystywane przez pracowników jest na bieżąco aktualizowane. W lipcu 2016 r. wycofano z eksploatacji przestarzałe komputery z systemem Windows XP, a na większości z używanych komputerach zainstalowano najnowszy system operacyjny tj. Windows 10. Do końca 2017 r. planuje się wdrożenie wirtualnych stacji roboczych, które pozwolą jeszcze lepiej zabezpieczyć środowisko pracy. Wówczas, w przypadku ewentualnego skutecznego ataku, będzie można znacząco szybciej i łatwiej przywrócić je do działania. Poza podjętymi działaniami mającymi na celu ochronę przed incydentami, służby informatyczne resortu podjęły działania mające na celu zachowanie ciągłości pracy Ministerstwa.

W związku z ostatnią kampanią ransomware dokonano także przeglądu obecnie stosowanych zabezpieczeń.  Uznano je wówczas za wystarczające (są one aktualizowane w ramach prac bieżących). Jednocześnie informuję, że żadne firmy zewnętrzne nie są zaangażowane w zapewnienie bezpieczeństwa Ministerstwa. Cyberbezpieczeństwem MC zajmują się bezpośrednio własne służby informatyczne, które stosują wielostopniowe zabezpieczenia mające na celu niwelowanie zagrożeń wynikających z podatności sprzętu/oprogramowania pojedynczego dostawcy.

W przypadku ataków typu malware (także w kontekście najnowszej kampanii ransomware „Petya”), największe znaczenie ma jednak praca ludzi. Przepływająca poczta jest monitorowana celem wychwytywania wszelkich anomalii, użytkownicy są informowani i wyczulani, sprawdzana jest aktualność oprogramowania i wersja systemów dołączanego sprzętu. Ministerstwo posiada również infrastrukturę, która chroni zasoby: podwójną linię firewalli i oprogramowanie antywirusowe (planowane jest poszerzenie całości o firewalle klienckie). Ostatnią linią są bezpośrednie kontakty z instytucjami takimi jak CERT.gov.pl, które informują nas (oraz odwrotnie) o potencjalnych zagrożeniach. Ponieważ nie ma jednej, skutecznej ochrony przed ransomware najważniejsza jest dywersyfikacja narzędzi służących ochronie.

Czytaj też: Streżyńska: Polska ma szansę stać się ważnym graczem w sferze cyberbezpieczeństwa na arenie międzynarodowej

Poza działaniami w sferze IT, Ministerstwo buduje komplementarny system zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), zgodny z normą PN/ISO 27001. Pierwszym krokiem procesu budowy SZBI było opracowanie i wdrożenie w lipcu 2016 r. „Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji”, „Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi Służącymi do Przetwarzania Danych Osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji”, a także dokumentu „Zasady Przetwarzania Danych Osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji”. Dokumentacja kompleksowo obejmuje swoim zasięgiem wszystkie systemy informatyczne Ministerstwa.

Stworzono także dokumentację, która określa i reguluje kwestie środków ochrony osobistej/fizycznej (w tym dostęp do pomieszczeń MC) czy korzystania ze sprzętu teleinformatycznego (w postaci regulaminu). Obowiązuje też Polityka Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Instrukcja postępowania w zakresie obsługi teleinformatycznej incydentów bezpieczeństwa systemów. Dodatkowo powołano „Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe w Ministerstwie Cyfryzacji”. Ponadto w 2013 r., przeprowadzono audyt pn. „Zarządzanie bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych w MAC”. W jego następstwie w roku 2014, w ramach testów bezpieczeństwa Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), wykonano globalne testy penetracyjne SRP. W roku 2015 przeprowadzono natomiast testy penetracyjne systemów informatycznych.

Obecnie w Ministerstwie Cyfryzacji w Departamencie Zarządzania Danymi powstaje Zespół do spraw zarządzania bezpieczeństwem informacji. Do jego zadań będzie należeć m.in. przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów informacyjnych oraz zasobów systemów teleinformatycznych MC i przypisanie do tych zasobów „właścicieli zasobu”, wypracowanie dokumentacji niezbędnej do zarządzania ryzykiem dla zasobów oraz przeprowadzenie szacowania ryzyka zasobów oraz opracowanie nowej kompleksowej polityki bezpieczeństwa dla MC oraz szczegółowych polityk systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji

Jak zaznacza minister Strezyńska, podstawą prowadzenia polityki państwa w przedmiotowym zakresie są Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022, uwzględniające m.in. udoskonalanie struktury krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Ministerstwo podejmuje także konkretne działania zmierzające do wypełnienia celów przewidzianych w Krajowych Ramach, tj. implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 w drodze ustawy, której celem będzie stworzenie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Przy Ministrze Cyfryzacji zainicjowano Forum Cyberbezpieczeństwa. Jest to forma współpracy sektora prywatnego z publicznym. Forum docelowo ma pracować w ramach czterech grup roboczych: legislacyjnej, edukacyjnej, automatyki przemysłowej oraz rozwoju Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa. Ponadto, planowane jest utworzenie Rządowego Klastra Cyberbezpieczeństwa (RKB), w rodzaju rządowego intranetu, którego celem będzie zapewnienie bezpiecznego, efektywnego dostępu do zasobów Internetu przez instytucje rządowe, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników. Powstać ma również Zintegrowany System Bieżącego Zarządzania Bezpieczeństwem Cyberprzestrzeni RP (koordynatorem systemu będzie NC Cyber), który dostarczy informacji o bieżącym stanie cyberbezpieczeństwa w Polsce. Ponadto, realizowany jest projekt Systemu Łączności Systemu Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym (SŁ SKBN), który służy do sprawnej wymiany informacji, wzmocnieniu spójności i efektywności działań na wszystkich poziomach administracji publicznej.

Poza Krajowymi Ramami, które pełnią w Polsce funkcję strategii cyberbezpieczeństwa w rozumieniu dyrektywy NIS, obowiązki związane z cyberbezpieczeństwem w administracji publicznej regulują poszczególne akty prawne. Wszystkie instytucje rządowe podlegają regulacjom ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zgodnie z zapisami tej ustawy są one obowiązane posiadać system zarządzania bezpieczeństwa informacji. Ponadto, kwestie te reguluje także rozporządzenie o Krajowych Ramach Interoperacyjności. Z przepisów powyższych dokumentów wynikają dla podmiotów publicznych konkretne obowiązki. Obejmują m.in. posiadanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, zaś przepisy rozporządzenia precyzują działania wchodzące w skład takiego systemu. W tym zakresie Ministerstwo nie jest uprawnione do ingerowania w działania poszczególnych instytucji rządowych.

dodaje Anna Streżyńska

W ramach implementacji dyrektywy NIS powstaje projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Planowane jest objęcie regulacją ustawową także kategorii operatorów usług kluczowych będących podmiotami administracji publicznej.  

Komentarze