Reklama

Polityka i prawo

Nowy projekt Ministerstwa Cyfryzacji „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”

Fot. geralt/ Pixabay
Fot. geralt/ Pixabay

9 lipca br. zostało podpisane porozumienie w ramach projektu „Otwarte dane plus”. Jest to kontynuacja projektu „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Porozumienie na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Otwarte dane plus” podpisali: Karol Okoński - podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji,  Tomasz Robaczyński - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Jarosław Stawiarski – sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Dominik Rozkrut – prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Projekt zakłada współpracę między resortami oraz dobudowę interfejsu programistycznego API do baz: Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR), Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich (CWOH), Centralnego Wykazu Przewodników Górskich (CWPG), Centralnego Wykazu Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich (CWOS) oraz zmodernizowanych i uzupełnionych zakresowo Dziedzinowych Baz Wiedzy (DBW). Wszystkie wyżej wymienione bazy będą udostępniać dane na portalu danepubliczne.gov.pl. w ramach projektu „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”. Powstanie również  Laboratorium Otwartych Danych, czyli ośrodek analityczny umożliwiający utworzenie polityki otwartości danych, która pomoże w przesyłaniu i dostarczaniu odpowiednich informacji w poszczególnych urzędach.

Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja” ma na celu poprawę dostępności i jakości danych publicznych oraz zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystywania w całej Polsce.

Projekt realizowany jest od czerwca 2017 roku na podstawie Uchwały Nr 107/2016 Rady Ministrów z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustanowienia "Programu otwierania danych publicznych". Instytucjami współpracującymi z MC są:  Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Statystyczny i Narodowy Fundusz Zdrowia.

Celem projektu jest stworzenie systemowych rozwiązań poprawiających dostępność i jakość danych publicznych oraz zwiększających możliwości ich ponownego wykorzystywania. Na podstawie funkcjonowania strony danepubliczne.gov.pl wyszczególniono najważniejsze utrudnienia dostępu do danych publicznych: przestarzałe technologie dla systemów i rejestrów danych publicznych, a w konsekwencji problemy z dostępem do danych i ich eksportem; nadmierne stosowanie formatów nieprzeszukiwalnych o zamkniętym dostępie do danych, a także o niskim stopniu otwartości; niska jakość danych, brak standaryzacji; brak API do istniejących baz danych; brak wystarczającego zaplecza technicznego do modyfikacji zamkniętych rejestrów. Projekt ma odpowiadać na zidentyfikowane problemy w sposób systemowy. 6 rejestrów publicznych (pozostających w dyspozycji Beneficjenta i Partnerów projektu), które przechowują lub udostępniają dane publiczne o dużym potencjale gospodarczym i społecznym, zostaną otwarte przez ogólnodostępne, bezpłatne API. Portal danepubliczne.gov.pl ma zapewnić łatwiejsze wyszukiwanie danych publicznych i ich ponowne wykorzystywanie. Centralnym elementem projektu jest rozbudowa ww strony i dostosowanie jej do różnych grup odbiorców. Oprócz zmian technicznych zostaną opracowane, a następnie upowszechnione w ramach szkoleń dla administracji standardy otwartości danych w 3 wymiarach: regulacji prawnych, bezpieczeństwa i technicznym. Cykl szkoleń dla administracji ma poprawić jakość i otwartość udostępnianych danych publicznych, a także zwiększać świadomości nt. korzyści z udostępniania danych do ponownego wykorzystywania i umiejętności korzystania z nich w pracy urzędniczej.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny Polska Cyfrowa oraz z budżetu państwa. Wartość projektu to 23 570 025,35 zł z czego niecałe 20 mln zostanie dofinansowanych ze środków UE (poziom unijnego dofinansowania wynosi 84%). Zakończenie projektu datuje się na 31 maja 2020. Do tego czasu sektor administracji publicznej ma zostać zmodernizowany, aby w przyszłości mógł zagwarantować cyfrową dostępność i użyteczność informacji.

Komentarze