Reklama

Polityka i prawo

Nowy Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

FOT. POR. ROBERT SUCHY(CO MON)
FOT. POR. ROBERT SUCHY(CO MON)

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak decyzją z 29 marca 2018 roku powołał na stanowisko Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni Tomasza Zdzikota.  Poprzednio funkcję  sprawował Bartłomiej Grabski.

Według decyzji Nr 38/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, pełnomocnik jest upoważniony do:

  • koordynowania przedsięwzięć przewidzianych dla Ministra Obrony Narodowej w sprawach bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w odniesieniu do wszystkich komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, z wyłączeniem zadań zastrzeżonych dla pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych określonych odrębnymi przepisami;
  • inicjowania oraz wspierania działań komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w obszarze osiągania zdolności do zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni resortu obrony narodowej
  • sprawowania nadzoru nad realizacją zadań wynikających z aktów prawnych, polityk i programów rządowych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni;
  • współpracy ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie kreowania spójnego, jednolitego i efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem cyberprzestrzeni resortu obrony narodowej;
  • ustanowienia, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa informacji oraz kompetencji komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, spójnego, współdzielonego systemu informacyjnego o bieżącym stanie oraz zagrożeniach cyberprzestrzeni;
  • reprezentowania resortu obrony narodowej w pracach kierowniczych gremiów Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

 

Pełnomocnik przygotowuje dla Ministra Obrony Narodowej, we współpracy z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej do spraw Ochrony Informacji Niejawnych – Dyrektorem Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych, roczny raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

Obsługę organizacyjną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

Tomasz Zdzikot urodził się 2 listopada 1979 r. Jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończył również studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz studia podyplomowe z zakresu europeistyki, samorządu terytorialnego, zarządzania w administracji publicznej oraz zarządzania nieruchomościami.

W latach 2003-2005 był doradcą zastępcy prezydenta m.st. Warszawy, śp. Sławomira Skrzypka, a w 2006 r. był zastępcą burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Jako przedstawiciel wojewody mazowieckiego brał udział w pracach zespołu do spraw ustawy o obszarach metropolitalnych. W latach 2007-2008 był wiceprezesem zarządu spółki Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” SA. Od 2008 r. pracował w Departamencie Prawnym Biura KRRiT, w tym jako wicedyrektor departamentu.

W latach 2006-2014 był radnym m.st. Warszawy, a od 2014 r. sprawuje mandat radnego Sejmiku woj. mazowieckiego.

18 listopada 2015 roku został Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od 25 października 2017 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pełnomocnik Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym. Wcześniej Wiceminister Tomasz Zdzikot odpowiadał m.in. za sprawę cyberbezpieczeństwa w MSWiA.

15 stycznia 2018 roku Tomasz Zdzikot został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

 

Reklama

Komentarze

    Reklama