Reklama

Polityka i prawo

Cyberedukacja kluczowym aspektem bezpieczeństwa w sieci

Fot. Ministerstwo Cyfryzacji
Fot. Ministerstwo Cyfryzacji

19 grudnia 2018 w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Cyberbezpieczeństwa. W spotkaniu uczestniczyli Minister Marek Zagórski i Karol Okoński - Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa. Było to czwarte spotkanie powołanej w sierpniu 2018 r. grupy z inicjatywy Ministra Cyfryzacji. Dzisiejsze spotkanie miało charakter podsumowujący dotychczasowe jej prace.

Celem Grupy było wypracowanie rozwiązań w zakresie szeroko pojętego cyberbezpieczeństwa służących jak największej grupie użytkowników mając na uwadze w szczególności obowiązki wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Do udziału w pracach grupy zaproszono m.in. organizacje pozarządowe, przedstawicieli pracodawców oraz przedsiębiorców, jak również zainteresowanych przedsiębiorców.

Jako jeden z priorytetów wskazano obszar podnoszenia świadomości o cyberzagrożeniach i obowiązkach wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. W ramach  Grupy pracowały Zespoły dedykowane różnym interesariuszom: dużym przedsiębiorstwom; średnim i małym przedsiębiorstwom; jednostkom samorządu terytorialnego; obywatelom.

Zadaniem zespołów było rozpoznanie właściwych obszarów do prowadzenia działań podnoszących świadomość o cyberzagrożeniach i upowszechnianie wiedzy na temat rozwiązań i obowiązków wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa uwzględniających problematykę danej grupy interesariuszy oraz przedstawienie propozycji rozwiązań w tym zakresie.

Grupie przewodniczy Krzysztof Silicki -  p.o. Dyrektora Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej Państwowego Instytutu Badawczego. W NASK działa jeden z trzech CSIRT, tj. Zespołów Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego, wchodzących w skład krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, do którego zgłaszane są incydenty przez: Operatorów Usług Kluczowych, Dostawców Usług Kluczowych, jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne - obywateli. Stała współpraca z CSIRT NASK różnych grup interesariuszy ma kluczowe znaczenie dla cyberbezpieczeństwa kraju.

Podczas spotkania przedstawione zostały propozycje działań wypracowane przez ww. Zespoły.  Propozycje te zostaną poddane analizie i ocenie Ministerstwa pod kątem możliwości prawnych i możliwości ich sukcesywnego wdrażania. Kolejnym krokiem będzie opracowanie harmonogramów.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji 

Reklama

Komentarze

    Reklama