Reklama

Armia i Służby

Zmiana obowiązków pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa w MON

Fot. L.Chemperek / COMON
Fot. L.Chemperek / COMON

Decyzją Nr 14/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniono zakres obowiązków pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa w MON. Jest to efekt wprowadzonej ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Według nowego dokumentu pełnomocnik jest upoważniony do:

  • wydawania w imieniu Ministra Obrony Narodowej wytycznych w sprawach bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w odniesieniu do komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, z wyłączeniem zadań zastrzeżonych dla pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych,
  • realizacji zadań, o których mowa w art. 42, i 51 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Artykuł 42 wymienia zadania organu właściwego ds. cyberbezpieczeństwa, do których należy m.in. prowadzenie bieżącej analizy podmiotów w danym sektorze lub podsektorze pod kątem uznania ich za operatora usług kluczowych, Artykuł 51 definiuje zadania MON w cyberprzestrzeni.

Inne obowiązki wynikające z poprzedniej decyzji numer NR38/MON Ministra Obrony Narodowe z dnia 16 lutego 2012 r. o powołaniu Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni zostały zachowane.

Pełnomocnik może też:

  • zwrócić się o przedstawienie stanowisk, informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących poszczególnych spraw albo rodzaju spraw do właściwych komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej;
  • dokonywać ocen oraz formułować wnioski w zakresie realizacji działań związanych z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni;
  • zlecać przeprowadzenie badań, analiz i ekspertyz w zakresie realizowanych przez niego zadań.

Nowa decyzja ustanawia również Zespół Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, który ma brać udział w wykonywaniu zadań Pełnomocnika oraz zapewnienić w resorcie obrony narodowej wymianę informacji o przedsięwzięciach i inicjatywach dotyczących bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Ponadto zespół ma za zadanie przedstawiać opinie i propozycje działań w zakresie krajowych oraz międzynarodowych inicjatyw związanych z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni. Prace i posiedzenia Zespołu mogą mieć charakter niejawny.

Wejście w życie nowego dokumentu spowodowało, że moc straciła decyzja NR38/MON Ministra Obrony Narodowe z dnia 16 lutego 2012 r. o powołaniu Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Komentarze