Reklama

Polityka i prawo

Zmiany prawne mają przyspieszyć budowę sieci internetowych w Polsce

Jest szansa, że sieci telekomunikacyjne będą w Polsce budowane szybciej i sprawniej. Resort cyfryzacji liczy, że umożliwi to nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, tzw. megaustawy. Nowe przepisy powinny obowiązywać od 1 lipca 2016 r.

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji.

Resort cyfryzacji przekonuje, ż3 znowelizowane przepisy przyczynią się do usunięcia najważniejszych barier administracyjnych i prawnych w procesie inżynieryjno-budowlanym blokującym rozwój sieci szerokopasmowych. Umożliwią też przyspieszenie i obniżenie kosztów realizacji szybkich sieci telekomunikacyjnych. Zapewnią wdrożenie przepisów dyrektywy w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej. Umożliwią wykonanie zaleceń wynikających z raportu NIK – Postępowania administracyjne związane z budową i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii komórkowej.

W znowelizowanej regulacji rozszerzono krąg podmiotów dysponujących infrastrukturą techniczną, zobowiązanych do jej udostępniania przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, którzy wykorzystają ją do budowy szybkich sieci telekomunikacyjnych. Po zmianach będą do tego zobowiązani np. zarządzający terenami kolejowymi. Obowiązek ten od 2010 r. dotyczy przedsiębiorstw energetycznych i wodno-kanalizacyjnych. Przewidziano także obowiązek przekazywania informacji przez te podmioty o posiadanej infrastrukturze technicznej, na wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, w celu zaplanowania przez niego budowy szybkiej sieci telekomunikacyjnej.

Wprowadzono obowiązkową jawność części danych zbieranych w ramach inwentaryzacji przeprowadzanej corocznie przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dotyczy to m.in. danych o podmiocie posiadającym infrastrukturę lub świadczącym usługi dostępu do szerokopasmowego internetu w danej lokalizacji oraz informacji o tej lokalizacji.

Przewidziano także utworzenie odrębnego Punktu Informacyjnego do spraw Telekomunikacji (PIT), prowadzonego przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zadaniem PIT będzie udzielanie m.in. informacji dotyczących procedur i formalności w telekomunikacyjnym procesie inwestycyjnym, informacji o planach inwestycyjnych i istniejącej infrastrukturze technicznej. Dostęp do tych informacji będzie za pośrednictwem strony internetowej, a ich gromadzenie nastąpi w bazie danych w systemie teleinformatycznym. Udostępnianie danych z PIT będzie nieodpłatne.

Zaproponowano wprowadzenie obowiązku wyposażania m.in. budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub budynku użyteczności publicznej w instalację telekomunikacyjną, jeżeli nie jest on w nią wyposażony, a jest poddawany przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie.

Według nowych przepisów prezes UKE będzie mógł określić w decyzji, tzw. ramowe warunki dostępu do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji oraz umieszczenia na niej obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Decyzje te będą wiążące dla nadleśniczych, zarządców terenów zamkniętych, właścicieli (zarządców) co najmniej 10 budynków wielorodzinnych (chodzi o spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe). Zmiany te wpłyną na przyspieszenie negocjacji z tymi podmiotami oraz zmniejszenie kosztów zawieranych umów o dostęp do nieruchomości.

W nowych regulacjach przewidziano obowiązek koordynacji robót budowlanych. Przedsiębiorca telekomunikacyjny będzie mógł budować szybką sieć telekomunikacyjną w tym samym czasie i w tym samym miejscu co inny podmiot realizujący własną inwestycję ze środków publicznych. Wprowadzono także obowiązek informowania, na wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, o planowanych w terminie 6 miesięcy robotach budowlanych finansowanych ze środków publicznych.

Przewidziano także inne zmiany ustawowe. Skrócono termin na wydanie decyzji o lokalizacji w pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej z 65 do 45 dni. Wprowadzono nowe zasady ponoszenia kosztów przełożenia infrastruktury telekomunikacyjnej, jeżeli droga poddawana jest przebudowie lub remontowi, a nie upłynęły 4 lata od dnia wydania decyzji o lokalizacji. Wprowadzono obowiązek udostępniania kanałów technologicznych w decyzji administracyjnej, a nie jak dotychczas na podstawie umowy dzierżawy lub najmu.

W przepisach wskazano obowiązek przeprowadzenia, na uzasadniony wniosek jednostki samorządu terytorialnego, kontroli w zakresie pól elektromagnetycznych emitowanych z instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych lub radiolokacyjnych. Przewidziano możliwość rozpoczęcia użytkowania instalacji radiokomunikacyjnych w momencie zgłoszenia jej organowi ochrony środowiska, jeżeli przekazana dokumentacja potwierdza utrzymywanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej poziomów dopuszczalnych.

Znowelizowane przepisy mają przybliżyć Polskę do osiągnięcia celów przyjętych w Narodowym Planie Szerokopasmowym i Europejskiej Agendzie Cyfrowej, zgodnie z którą do 2020 wszyscy Europejczycy mają mieć możliwość dostępu o przepustowości przekraczającej 30 Mb/s, a przynajmniej 50 proc. europejskich gospodarstw domowych ma mieć możliwość dostępu o przepustowości przekraczającej 100 Mb/s. Cele wyznaczone do 2020 r. zostaną osiągnięte tylko wtedy, jeżeli zostaną zmniejszone koszty rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej.

Resort cyfryzacji liczy, że nowe regulacje, zapewniając uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjnego, ułatwią budowę sieci szerokopasmowych, w tym realizowanych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Z tego programu do wykorzystania jest ponad 1 mld euro. Pomoc trafi przede wszystkim do przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Będzie przeznaczona na wsparcie budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci telekomunikacyjnych, które zapewnią dostęp do szerokopasmowego internetu o przepustowości 30 Mb/s i większej.

Komentarze