Reklama

Polityka i prawo

Rząd rozpatrzy zmiany w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego

Fot. Petr Kratochvil/publicdomainpictures
Fot. Petr Kratochvil/publicdomainpictures

Rząd rozpatrzy projekt rozporządzenia w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń w III kwartale 2019 roku wynika z informacji podanych w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Zgodnie z art. 81 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa zmianie uległy zapisy w ustawie – Prawo telekomunikacyjne dotyczące pojęcia „sytuacji szczególnych zagrożeń” oraz zawartości planów działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń sporządzanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

W związku z powyższym, istnieje konieczność wydania nowego rozporządzenia na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 176a ust. 5 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, dotyczącego planu działania przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

Celem wydania nowego rozporządzenia jest przede wszystkim realizacja ustawowej delegacji oraz dostosowanie procedur opracowywania i uzgadniania planów działań przedsiębiorców w sytuacjach szczególnych zagrożeń do rzeczywistych potrzeb związanych z realizacją obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz cyberbezpieczeństwa, co wynika z nowelizacji przepisów.

Zmiany polegają przede wszystkim na ograniczeniu liczby przedsiębiorców obowiązanych do sporządzenia planów, oraz uproszczeniu procedur w zakresie uzgadniania planów rejonowych. Ponadto wyłączenie przedsiębiorców, których infrastruktura i sieć telekomunikacyjna nie mają krytycznego znaczenia dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa porządku publicznego.

Kryterium oceny wielkości przedsiębiorcy telekomunikacyjnego zostanie zwiększone do kwoty 10 milionów zł rocznych przychodów z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnej w poprzednim roku obrotowym. Spowoduje to ograniczenie liczby przedsiębiorców telekomunikacyjnych sporządzających plany poprzez wyłączenie mikro i małych przedsiębiorców.

Okres aktualizacji zostanie skrócony do 2 lat (zgodnie z planami zarzadzania kryzysowego - zgodnie bowiem z obecnie obowiązującym rozporządzeniem (§ 11 ust. 1) plany podlegają okresowej aktualizacji nie rzadziej niż raz na 3 lata).

Z obowiązkowych elementów zostaną usunięte przepisy dotyczące charakterystyki zagrożeń (uznane za zbędne, bo w praktyce są przepisywane z planów zarządzania kryzysowego) oraz ograniczono zakres uzgodnień planów rejonowych poprzez wyłączenie z tej procedury ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Zastosowane rozwiązania skutkować będą uproszczeniem procedur w tym zakresie i ograniczeniem zbędnych formalności dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Reklama

Komentarze

    Reklama