Reklama

Polityka i prawo

Projekt Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2019-2024

Fot. PublicDomainPictures/Pixabay
Fot. PublicDomainPictures/Pixabay

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło projekt Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2019-2024. Dokument określa strategiczne cele oraz odpowiednie środki polityczne i regulacyjne, które trzeba zrealizować, aby systemy informacyjne, operatorzy usług kluczowych, operatorzy infrastruktury krytycznej, dostawcy usług cyfrowych oraz administracja publiczna były odporne na incydenty w cyberprzestrzeni. To zwiększy również poziom bezpieczeństwa narodowego.

Strategia zastąpi Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polski na lata 2017-2022.

Główny cel Strategii

Głównym celem Strategii jest podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz poziomu ochrony informacji w sektorach: publicznym, militarnym i prywatnym. Na lepszą ochronę informacji wpłynie też promowanie wiedzy i dobrych praktyk wśród obywateli.

Szczegółowe cele Strategii

W dokumencie określono także pięć celów szczegółowych. Pierwszym z nich jest rozwój Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC), który ma polegać na ocenie funkcjonowania przepisów o KSC. Rozbudowany ma zostać również system wymiany informacji, co ułatwi kierowanie bezpieczeństwem narodowym.

Drugim celem szczegółowym jest zwiększenie poziomu odporności sieci i systemów teleinformatycznych administracji publicznej oraz sektora prywatnego, jak również osiągnięcie zdolności do skutecznego zwalczania skutków incydentów. W ramach tego podpunktu opracowane zostaną m.in. Narodowe Standardy Cyberbezpieczeństwa. Przeprowadzane będą także testy systemów i audyty.

Kolejnym celem jest zwiększenie potencjału Polski w zakresie technologii cyberbezpieczeństwa. Proponowane jest rozbudowanie zasobów przemysłowych i technologicznych. Dodatkowo zostaną opracowane mechanizmy współpracy między sektorem publicznym i prywatnym.

Czwartym celem szczegółowym jest rozwijanie świadomości społecznej w kierunku bezpiecznego korzystania z wirtualnej przestrzeni. W Strategii podkreślono konieczność zwiększenia kompetencji kadr odpowiedzialnych za kwestie cyberbezpieczeństwa.

Ostatnim celem szczegółowym jest zbudowanie silnej pozycji międzynarodowej Polski w obszarze cyberbezpieczeństwa. Aktywna współpraca międzynarodowa na poziomie strategiczno-politycznym, operacyjnym i technicznym, przyczyni się do rozwoju cyberbezpieczeństwa w wymiarze regionalnym i globalnym.

Zarządzanie Strategią Cyberbezpieczeństwa RP

Strategia zostanie przyjęta w formie uchwały Rady Ministrów i obowiązywać będzie przez 5 lat. Koordynatorem jej wdrażania jest Minister Cyfryzacji. Dokument będzie podlegał przeglądowi i ocenie. Po 2 i po 4 latach od przyjęcia dokumentu zostanie przeprowadzona analiza. Minister Cyfryzacji jest zobowiązany do corocznego składania sprawozdania o postępach wdrażania Strategii. Raport będzie przedkładany Radzie Ministrów. 

W ciągu pół roku od przyjęcia dokumentu Minister Cyfryzacji, przy współpracy z członkami Rady Ministrów, kierownikami urzędów centralnych, Dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa opracuje i przedstawi Plan Działań na rzecz wdrożenia Strategii Cyberbezpieczeństwa. W Planie Działań zostaną określone konkretne zadania oraz działania dla organów administracji rządowej, wraz z harmonogramem ich realizacji.

Konsultacje projektu Strategii

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło proces konsultacji publicznych dotyczących projektu Strategii. Opinie i komentarze można wyrażać do 16 sierpnia br.

Reklama

Komentarze

    Reklama