Reklama

Polityka i prawo

Prezydent Duda: "Ład w cyberprzestrzeni to globalne wyzwanie XXI wieku"

fot. Lukas Plewnia / Flickr
fot. Lukas Plewnia / Flickr

”Ład w cyberprzestrzeni to globalne wyzwanie XXI wieku. Polska uczestniczy w jego kształtowaniu na poziomie międzynarodowym, także poprzez inicjatywy regionalne” - napisał prezydent RP Andrzej Duda do uczestników 5. Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa Cybersec w Katowicach.

W liście odczytanym we wtorek przez prezydenckiego doradcę Andrzeja Zybertowicza podczas otwarcia dwudniowego Forum, Andrzej Duda zaakcentował, że „ład w cyberprzestrzeni to globalne wyzwanie XXI w”. Jak zaznaczył, ochrona prywatności, danych osobowych, tożsamości, godności i własności – to kluczowy warunek bezpiecznego funkconowania obywateli w tym nowym środowisku.

„Zapewnienie praw i wolności obywatelskich, swobody wyrażania poglądów i komunikowania się - urastają do rangi czołowych wyzwań systemu demokratycznego. Jest zatem kwestią otwartą, jak będziemy definiować rolę państwa, instytucji demokratycznych, wspólnoty międzynarodowej i obywatelskiej oraz jak postrzegane będą kwestie suwerenności i wolności w cyberprzestrzeni” - wskazał prezydent.

„Na naszych oczach powstaje europejski jednolity rynek cyfrowy, który poważnie zmienia gospodarkę Europy; stanowi wyzwanie, ale zarazem stwarza szanse na podniesienie globalnej konkurencyjności całej Europy, a co za tym idzie – Polski. Wypracowane obecnie wspólne standardy bezpieczeństwa sieci, aplikacji, wymiany danych, tworzą niezwykle atrakcyjny i innowacyjny rynek handlu i usług” - ocenił Andrzej Duda.

Jak zaznaczył, Polska aktywnie uczestniczy w tych pracach. Wspomniał przy tym uchwaloną w ub. roku ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która stworzyła ramy prawne dla budowy systemu zapewniającego niezakłócone świadczenie usług kluczowych z punktu widzenia państwa i gospodarki. Prezydent zaznaczył, że jednocześnie, po raz pierwszy w tak szerokim zakresie, podmioty z sektora prywatnego stały się odpowiedzialnej za bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP.

„Ten nowy rodzaj partnerstwa publiczno-prywatnego będzie miał ogromny wpływ na bezpieczeństwo naszego kraju. Dostrzegam konieczność dalszego budowania zdolności do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania państwa w cyberprzestrzeni, dlatego też w opracowywanych na moje polecenie przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego rekomendacjach do nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego podkreślono, że bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni stało się jednym z podstawowych celów strategicznych polskiej polityki” - zaakcentował Duda.

Prezydent napisał, że zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem narodowym zapewni zdolność do szybkiej i adekwatnej reakcji państwa na pojawiające się nowe wyzwania. Wskazał, że podstawę prawną tego systemu powinna stanowić ustawa o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym, która scali dotychczas obowiązujące odrębne systemy.

„Te działania państwa powinny być wsparte aktywnością na poziomie międzynarodowym. Prawo międzynarodowe w pełni powinno być stosowane w odniesieniu do sprawców ataków cyfrowych, nielegalnych operacji wpływu czy kampanii dezinfomacyjnych. Barbarzyńskie akty przemocy cyfrowej powinny spotkać się ze zdecydowaną odpowiedzią wspólnoty wolnych narodów” - uznał Andrzej Duda.

W tym kontekście zadeklarował, że Polska aktywnie uczestniczy w działaniach Unii Europejskiej i NATO w tym zakresie, jednocześnie dostrzegając rosnące znaczenie współpracy regionalnej. „Stąd tak bardzo istotne są inicjatywa Trójmorza, Grupa Wyszehradzka oraz Bukaresztańska Dziewiątka - uwzględniające problematykę cyberbezpieczeństwa” - zastrzegł.

„Mamy już solidne podstawy do takiej współpracy: Cyfrowe Trójmorze stanowi zbiór inicjatyw mających na celu rozwój infrastruktury cyfrowej nowej generacji, umożliwiającej rewolucję cyfrową naszego regionu Europy, a także wspólne inwestycje i prace badawczo-rozwojowe, dojrzewanie nowych koncepcji politycznych i legislacyjnych, realizowanych na poziomie Unii Europejskiej” - napisał prezydent.

Zwrócił też uwagę, że z uwagi na prawdopodobny istotny wpływ rozwoju sieci 5G na rozwój polskiej gospodarki, przy jej wdrażaniu priorytetem powinno być zapewnienie bezpieczeństwa, przy równoczesnej gwarancji zapewnienia odpowiedniego poziomu technologicznego. „Ważne jest nie tylko bezpieczeństwo infrastruktury, urządzeń końcowych, ale również budowanie świadomości użytkowników, jak w bezpieczny sposób skorzystać z sieci 5G” - przypomniał Duda.

Zaznaczył, że zapewnianie cyberbezpieczeństwa to proces nieustanny: ważny krokiem na tej drodze było uchwalenie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz implementowanie europejskiej dyrektywy NIS. Wskazał, że ramy dalszych działań wyznacza przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt nowej Stategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej na lata 2019-24.

W prace w tym zakresie zaangażowane jest też Ministerstwo Obrony Narodowej, które – jak zapewniają jego przedstawiciele – tworzy „ekosystem cyberbezpieczeństwa”. Pod tym kątem przeprowadzono proces konsolidacji odpowiedzialnych instytucji, jak Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, a w połowie września br. szef tego resortu podpisał koncepcję budowy wojsk obrony cyberprzestrzeni.

Prezydent Andrzej Duda wyraził przekonanie, że obrady Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa pozwolą pogłębić wspólną świadomość wyzwań i wypracować konkretne rekomendacje co do kierunków międzynarodowej współpracy.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama