Polityka i prawo

Premier ustanowił Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa

Fot. Kancelaria Premiera/Flickr/Domena publiczna
Fot. Kancelaria Premiera/Flickr/Domena publiczna

Premier Matuesz Morawiecki rozporządzaniem Rady Ministrów z dnia 16 marca 2018 roku ustanowił Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa. Pełnomocnikiem zostanie sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony.

Do zadań Pełnomocnika należy zapewnienie koordynacji działań oraz realizowanie polityki rządu w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa.

Do zadań Pełnomocnika należeć będzie:

  • analiza i ocena stanu cyberbezpieczeństwa na podstawie zagregowanych danych i wskaźników opracowanych przy udziale organów administracji rządowej oraz zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego działających w Ministerstwie Obrony Narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowym Instytucie Badawczym;
  • opracowywanie nowych rozwiązań i inicjowanie działań w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym;
  • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających wpływ na realizację zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa;
  • prowadzenie i koordynowanie działań prowadzonych przez organy administracji rządowej mających na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i bezpiecznego korzystania z Internetu;
  • inicjowanie krajowych ćwiczeń z zakresu cyberbezpieczeństwa.
  • współpraca w sprawach związanych z cyberbezpieczeństwem z innymi państwami, organizacjami oraz instytucjami międzynarodowymi,
  • podejmowanie działań mających na celu wspieranie badań naukowych i rozwój technologii z zakresu cyberbezpieczeństwa

Pełnomocnik może, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, przedstawiać Radzie Ministrów w porozumieniu z Ministrem Cyfryzacji do rozpatrzenia projekty dokumentów rządowych, w tym projekty aktów prawnych, dotyczące cyberbezpieczeństwa. Działalność pełnomocnika będzie finansowana z budżetu Ministerstwa Obrony

 Utworzenie Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa jest realizacją postulatu o stworzeniu stanowiska odpowiedzialnego za cyberbezpieczeństwo ponad istniejącymi strukturami ministerialnymi. W założeniu ma to pomóc uniknąć konfliktu kompetencji oraz walki politycznej pomiędzy poszczególnymi ministerstwami. Obecnie najwięcej do powiedzenia w tej kwestii miały MON, MC i MSWiA.

Ponadto jest jasnym sygnałem, która instytucja będzie dominował w Polsce jeśli chodzi o kwestie cyberbezpieczeństwa. Wcześniej w tym kontekście mówiono o Ministerstwie Cyfryzacji i Ministerstwie Obrony. Zapowiedź, że Pełnomocnikiem zostanie osoba z MONu jednoznacznie przesądza o tym kto będzie miał najwięcej do powiedzenia. MON dysponuje o wiele większymi zasobami finansowymi niż Ministerstwo Cyfryzacji, które obecnie znajduje się w fazie przejściowej i pozostaje bez ministra.

Zasadnym pytaniem jest czy to MON powinien być liderem na polu cyberbezpieczeństwa, które przede wszystkim ma charakter cywilny. Może to utrudnić współpracę z sektorem prywatnym, która jest tutaj absolutnie kluczowa. Są jednak państwa takie jak Łotwa, gdzie to właśnie MON jest instytucją dominująca.

Z oceną decyzji o powołaniu Pełnomocnika trzeba się jednak wstrzymać. Po pierwsze nie wiadomo kto nim zostanie i jakimi kompetencjami osoba ta będzie dysponować. Po drugie nie wiadomo jak w praktyce będzie funkcjonował i jaki wpływ będzie miał na decyzje rządu i działania instytucji w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Komentarze