Reklama

Polityka i prawo

Nowe narzędzie UE do walki z dezinformacją

Fot. Bankenverband - Bundesverband deutscher Banken/flickr
Fot. Bankenverband - Bundesverband deutscher Banken/flickr

Unia Europejska stanowczo potępia agresywne działania Rosji, Chin, Iranu oraz Korei Północnej, których celem jest podważenie podstaw europejskich demokracji. Dowodem na to ma być przyjęta we wtorek rezolucja, zawierająca kompleksowe zalecenia w zakresie walki z dezinformacją.

W przyjętej we wtorek przez Komitet Spraw Zagranicznych rezolucji przedstawiciele Parlamentu Europejskiego podsumowali ostatnie wysiłki UE na rzecz cyberbezpieczeństwa. Celem jest przeciwdziałanie wrogiej propagandzie oraz opracowanie nowych propozycji działania. Rezolucja została przyjęta 49 głosami, przy 7 przeciw i 2 wstrzymujących się.

Komitet pragnie, aby UE oraz państwa członkowskie przyjęły strategię zdecydowanej odpowiedzi na nasilające się oraz coraz bardziej wyrafinowane kampanie dezinformacyjne prowadzone m.in. przez instytucje państwowe.   Rozpowszechnianie fake news’ów odbywa się za pomocą specjalnych aplikacji obsługujących  wiadomości, optymalizacji wyszukiwarek, a nawet sztucznej  inteligencji.

Członkowie Parlamentu Europejskiego potępiają coraz bardziej agresywne działania Rosji, Chin, Iranu i Korei Północnej, których celem jest podważenie „normatywnych podstaw i zasad europejskich demokracji oraz suwerenności wszystkich krajów Partnerstwa Wschodniego”. Nie pozostawiono również bez komentarza kwestii ingerencji w procesy wyborcze oraz wspieranie skrajnych ruchów politycznych.

Wśród zaleceń zawartych w rezolucji  znajduje się również wezwanie, aby państwa członkowskie UE podjęły działania na rzecz rozpoznania, ocenienia sytuacji, a także zapobiegania rozprzestrzenianiu się dezinformacji. Taki stan rzeczy ma przyczynić się do przeciwdziałania oraz stopniowej eliminacji fake news’ów.

Niemniej istotne jest, aby państwa opracowały ramy prawne zarówno na szczeblu Wspólnoty, jak i wewnątrzkrajowym, które umożliwią skuteczną walkę z zagrożeniami o charakterze hybrydowym. W tym miejscu podkreślono również potrzebę stworzenia systemu sankcji wobec osób odpowiedzialnych za organizację i realizację kampanii dezinformacyjnych.  

Według zaleceń, firmy technologiczne powinny więcej inwestować w narzędzia identyfikujące propagandę oraz zapewniające lepszą kontrolę tożsamości użytkowników platform internetowych. Ma się to przyczynić do wyeliminowania botnetów, a także zmniejszyć korzyści finansowe dla tych, którzy czerpią zyski z dezinformacji.

Zapisy rezolucji mówią o konieczności lepszego badania zjawiska outsourcingu propagandy. Równie istotne jest publiczne nagłaśnianie wszystkich zdemaskowanych przypadków wrogiej propagandy wraz ze szczegółowym przedstawieniem informacji. Unijna grupa zadaniowa East Stratcom musi zostać niezwłocznie przekształcona w pełnoprawną jednostkę lub nawet większą strukturę funkcjonującą w ramach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ). Rezolucja mówi również o udzieleniu pomocy krajom przystępującym do Wspólnoty oraz partnerom w sąsiedztwie UE w ich wysiłkach na rzecz przeciwdziałania wrogiej propagandzie i dezinformacji.

Anna Elżbieta Fotyga, sprawozdawczyni UE, odwołując się do zapisów przyjętej rezolucji powiedziała – „Parlament Europejski raz jeszcze zachęca instytucje UE do większej aktywności w zwalczaniu wrogich dezinformacji. Zaprosiliśmy również wszystkie państwa członkowskie do oceny sytuacji w ich granicach. W niniejszym sprawozdaniu przypomina się o konieczności priorytetowego potraktowania tej kwestii na szczeblu UE. Zaproponowano szereg zaleceń dotyczących zmiany podejścia naszych instytucji, poprawy koordynacji lub zajęcia się rolą sztucznej inteligencji i nowych technologii w celu minimalizacji zagrożenia”.

Reklama

Komentarze

    Reklama