Reklama

Polityka i prawo

Normy promieniowania przedmiotem poselskiej interpelacji. W tle systemy kontroli obywateli w oparciu o technologię 5G

fot. geralt / pixabay
fot. geralt / pixabay

Interpelację odnoszącą się do potencjalnego zagrożenia związanego z wdrożeniem sieci 5G skierował poseł Jarosław Sachajko. Poseł, powołując się na zaniepokojenie strony społecznej odnośnie wpływu funkcjonowania sieci nowej generacji na zdrowie i życie ludzi, skierował do Ministra Cyfryzacji szereg pytań odnoszących się zarówno do norm promieniowania jak i potencjalnych odszkodowań za potencjalne skutki oddziaływania technologii na społeczeństwo.

Poseł poprosił o informacje dotyczące badań, na podstawie których Ministerstwo Zdrowia będzie zwiększać normy promieniowania. W odpowiedzi Minister Zagórski wskazał na konieczność wprowadzenia zmian w art. 122 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zmiany nałożą na Ministra Zdrowia obowiązek wydania rozporządzenia określającego zróżnicowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku dla terenów przeznaczonych pod zabudowę̨ mieszkaniową i miejsc dostępnych dla ludności. Dopuszczalne normy tych pól, jak czytamy w odpowiedzi Ministra, będzie podlegało procesowi uzgodnień́, konsultacji publicznych i opiniowania.

Poseł w kolejnym pytaniu odniósł się do opublikowanego niedawno dokumentu „Pole elektromagnetyczne a człowiek. O fizyce, biologii, medycynie, normach i sieci 5G” (tzw. Biała Księga), w której zdaniem posła, Ministerstwo Cyfryzacji zaprzecza istnieniu badań potwierdzających szkodliwość promieniowania elektromagnetycznego, pomimo, że w opinii posła Sachajko one istnieją. Minister w odpowiedzi po raz kolejny podkreślił rzetelność badań zaprezentowanych w dokumencie.

Jarosław Sachajko wskazał także na niezachowanie zasady ostrożności przy wprowadzeniu technologii 5G. W kolejnym pytaniu prosi o wskazanie osoby, która „bierze na siebie odpowiedzialność za możliwe niepożądane skutki zdrowotne dla społeczeństwa i wypłatę ewentualnych odszkodowań”. Minister w odpowiedzi wskazuje na zalecenia Rady Unii Europejskiej odnoszącej się do polityki krajowej, mającej na celu poprawę̨ stanu zdrowia oraz wytyczne Międzynarodowej Komisji Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym. Wytyczne Komisji opracowane wraz z WHO mają zapewnić ochronę̨ przed znanymi niekorzystnymi efektami zdrowotnymi – stwierdził Minister Zagórski. Wymienił również polskie rozporządzenia - rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Jak czytamy dalej w odpowiedzi wskazane we wspomnianym rozporządzeniu poziomy uwzględniają̨ aspekty medyczne oddziaływania pól elektromagnetycznych na organizm człowieka. Kończąc odpowiedz na pytanie Minister stwierdził: „resort cyfryzacji stoi na stanowisku, że przy wprowadzeniu technologii 5G zachowana zostanie zasada ostrożności, a tym samym nie należy na obecnym etapie przesadzać́ o możliwych niepożądanych skutkach zdrowotnych dla społeczeństwa i wypłacie ewentualnych odszkodowań́” – czytamy w odpowiedzi na interpelacje.

W interpelacji ministerstwo zostało zapytane również o plany resortu odnośnie kampanii medialnej na rzecz maksymalnego ograniczania ekspozycji na PEM oraz na rzecz propagowania rozwiązań przewodowych w zakresie prowadzonych rozmów telefonicznych, jak też korzystania z Internetu bezprzewodowego. W swoim zapytaniu poseł zaproponował nałożenie akcyzy na techniki bezprzewodowej łącznością, a pozyskane w ten sposób środki przeznaczyć na prowadzenie badań nad wpływem PEM na organizm człowieka. W jego opinii takie rozwiązanie pomogłoby również skłonić przynajmniej część użytkowników na korzystanie z przewodowych środków łączności, ograniczając tym samym emisję PEM. W odpowiedzi Minister Zagórski zapewnił o dbałości ministerstwa we wskazanej materii. „Ministerstwo Cyfryzacji podejmuje szereg działań́ związanych w polem elektromagnetycznym pochodzącym ze stacji bazowych telefonii komórkowej” - czytamy w odpowiedzi. Po czym wymienia listę inicjatyw, które zostały podjęte w tym obszarze przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, Instytutem Łączności, a także wskazał na inicjatywy własne ministerstwa. Wspomniał również o inicjatywach edukacyjnych realizowanych przez NASK w zakresie szeroko rozumianej tematyki bezpieczeństwa Internetu, a w szczególności na bezpieczeństwie najmłodszych internautów. Zapewnił także, że resort cyfryzacji wraz z jednostkami podległymi będzie w dalszym ciągu realizować działania edukacyjno-informacyjne w zakresie oddziaływania pola elektromagnetycznego oraz korzystania z technologii cyfrowych. W odniesieniu do propozycji nałożenia podatku akcyzowego Minister wskazał, że jest to działanie niezasadne i nieefektywne. Podkreślił przy tym, iż byłoby to działanie ze szczególną szkodą dla obywateli.

Padło również pytanie czy ministerstwo planuje stworzenie  centralnej bazy danych, która potencjalnie ma powstać w ramach systemu, który to z kolei będzie mógł zidentyfikować dowolnego obywatela Unii Europejskiej i  zweryfikowanie przestrzegania obowiązku szczepień na grypę. Pytanie odnosiło się o budowę bazy  o tzw. tożsamość cyfrową opartą na technologii 5G. Minister stwierdził dość krótko, że nie planuje się tworzenia jakichkolwiek systemów kontroli obywateli.

Ostatnie pytanie posła odnosiło się do średniego poziomu PEM w środowisku. Zapytał również o źródła promieniowania oraz o procentowy udział poszczególnych składowych średniego promieniowania PEM w środowisku. Minister w odpowiedzi powołał się na informacje pozyskane z Ministerstwa Środowiska wskazując, że średnia arytmetyczna wszystkich pomiarów przeprowadzonych przez wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska wynosiła w 2018 r. 0,39 V/m, w miejscach dostępnych dla ludności, co stanowi zaledwie 5,6% wartości dopuszczalnej (7 V/m).

Reklama

Komentarze

    Reklama