Reklama

Polityka i prawo

Ministerstwo Cyfryzacji aktywnie angażuje się w walkę z cyberprzemocą

Fot. Courtesy graphic/jbsa.mil
Fot. Courtesy graphic/jbsa.mil

Ministerstwo Cyfryzacji wraz z innymi instytucjami aktywnie angażuje się w działania wymierzone w zwalczanie cyberprzemocy – wynika z odpowiedzi ministra cyfryzacji na interpelację poselską.

Poseł Wojciech Król zwrócił się z pytaniami do ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego w interpelacji nr 31766 na temat działań podejmowanych z problemem cyberprzemocy.

Poseł pisze, że w dobie powszechnego dostępu Internetu cyberprzemoc staje się narastającym problemem dzisiejszych czasów. Według informacji zamieszczonych na stronie internetowej www.dzieckowsieci.pl ponad 50% młodych ludzi w wieku 12-17 lat padło lub pada ofiarami cyberprzemocy. Poseł zapytał o najważniejszych inicjatywach podejmowanych przez resort cyfryzacji w walce z problemami cyberprzemocy, współpracy z innymi instytucjami w zwalczaniu tego zjawiska oraz środkach finansowych przeznaczonych na ten cel.

Minister Cyfryzacji Marek Zagórski przytoczył wyniki Raportu Nastolatki 3.0, z którego wynika, że zdecydowana większość badanych nastolatków natknęła się na przejawy przemocy internetowej (tj. na zachowania związane z agresją słowną, zastraszaniem, nękaniem oraz mową nienawiści kierowanej przeciwko znajomym osobom. Najczęściej respondenci spotykali się z takimi przejawami agresji jak: wyzywanie (44,6%), ośmieszanie (44,3%) czy poniżanie (43,3%). Jedynie 23,5% badanych zadeklarowało, że nigdy nie było świadkami takich zdarzeń. Resort podkreśla, że w walce z tym zjawiskiem kluczową rolę odgrywają rodzice. Dlatego priorytetem powinno być podnoszenie kompetencji cyfrowych całego społeczeństwa w tym m.in. w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. Minister Zagórski podkreślił, że ogólne wydatki na walkę z tym zjawiskiem sięgają prawie 400 mln złotych.

Od 2013 r. Ministerstwo prowadzi różne działania, których celem jest podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. Działania te realizowane były m.in. poprzez konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. Były one adresowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i nauczycieli oraz rodziców. W wyniku tych działań odbyło się wiele rożnych spotkań, szkoleń, kampanii informacyjno-edukacyjnych, powstało też dużo wartościowych materiałów edukacyjnoinformacyjnych.

Zagadnienia bezpiecznego korzystania z sieci pojawiają się we wszystkich szkoleniach finansowanych z trzeciej osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Przykładem działań związanych z przekazywaniem informacji o formach zabezpieczania się przed zagrożeniami w sieci są uruchomione w całej Polsce w 2018 r. szkolenia w ramach projektów grantowych, w których do końca 2020 r. ponad 200 tysięcy osób dorosłych ma nabyć lub podnieść swoje kompetencje cyfrowe w siedmiu obszarach tematycznych:

 • Rodzic w Internecie;
 • Moje finanse i transakcje w sieci;
 • Działam w sieciach społecznościowych;
 • Rolnik w sieci;
 • Mój biznes w sieci;
 • Tworzę własną stronę internetową (blog);
 • Kultura w sieci.

W każdym z wymienionych modułów zaakcentowane zostały kwestie cyberbezpieczeństwa. Ponadto, w ramach innych projektów finansowanych z III osi POPC w całej Polsce prowadzone są szkolenia dla różnych grup użytkowników, w których ważnym elementem są zagadnienia bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych. Są to:

 • szkolenia dla osób dorosłych już korzystających z Internetu;
 • szkolenia dla osób wykluczonych, gdzie specjalną kategorię ze względu na

treści i metodykę stanowią osoby w wieku 65+;

 • nauka programowania dla dzieci oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych;
 • nauczycieli i pracowników Gminnych Ośrodków Kultury

Ministerstwo Cyfryzacji realizuje projekt pt. „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechnienia korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych”, Projekt jest realizowany w partnerstwie z NASK specjalizującym się oraz realizującym szereg działań w obszarze bezpieczeństwa w sieci.

Projekt przewiduje przeprowadzenie do końca 2020 r. czterech ogólnopolskich kampanii edukacyjno-informacyjnych w różnych obszarach tematycznych.  Jedna z kampanii będzie poświęcona bezpieczeństwu w sieci. Grupę docelową tej kampanii stanowią osoby dorosłe korzystające z Internetu (o niskiej świadomości zagrożeń, z uwzględnieniem przedsiębiorców, opiekunowie dzieci).

Celem kampanii jest wzrost świadomości obywateli Polski  w zakresie bezpieczeństwa w Internecie, zagrożeń i radzenia sobie z nimi, w tym m.in.:

 • wzrost świadomości zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu;
 • jednoczesne zachowanie i wzmocnienie postawy zaufania wobec działań w sieci wśród obywateli;
 • wzrost świadomości wagi ochrony danych osobowych;
 • wzrost świadomości dotyczącej zagrożeń wobec dzieci związanych z ich aktywnością w Internecie (cyberprzemoc, sexting, szkodliwe treści)

Ministerstwo wspólnie z wieloma partnerami ze strony społecznej, rządowej oraz środowiskiem nauki obecnie opracowuje Program rozwoju kompetencji cyfrowych przez całe życie. Program wprowadzi w życie szereg rozwiązań systemowych w obszarze kompetencji cyfrowych. Program obejmie następujące grupy: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów, studentów, osoby aktywne na rynku pracy oraz osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym.

W problematyce cyberbezpieczeństwa kraju bardzo ważną rolę odgrywa NASK, nadzorowany przez Ministra Cyfryzacji. Prowadzi on wiele działań związanych z bezpieczeństwem w Internecie, a w tym Polskie Centrum Programu Safer Internet realizowanego w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet (obecnie w ramach programu Connecting Europe Facility). Polskie Centrum Programu Safer Internet prowadzone jest przez NASK od 2005 r. w partnerstwie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS). W wielu działaniach podejmowanych w ramach tego Programu uwzględniana jest problematyka cyberprzemocy, w tym przede wszystkim w ramach 3 poddziałań projektowych: Dyżurnet.pl, Saferinternet.pl oraz stała, bezpłatna pomoc telefoniczna zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla rodziców oraz nauczycieli

Reklama

Komentarze

  Reklama