Reklama

Polityka i prawo

MC: określono kary za nieuprawnione wykorzystanie środka identyfikacji elektronicznej

fot. geralt / pixabay
fot. geralt / pixabay

Minister Cyfryzacji podpisał rozporządzenie określające wysokość kwot odpowiedzialności cywilnej za szkody wywołane przez awarię, przerwę lub błąd systemu a także wynikające z zaciągnięcia zobowiązania w związku z nieuprawnionym wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej. Kary za naruszenia oscylują od 5000 do 400 000 euro.

Rozporządzenie „w sprawie wysokości kwot odpowiedzialności podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej”, podpisane przez Ministra Marka Zagórskiego, określa wysokość kwot odpowiedzialności cywilnej podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej za szkodę wynikającą z działania lub zaniechania, spowodowaną przez awarię, przerwę lub błąd systemu lub przez zaciągnięcie zobowiązania w wyniku nieuprawnionego wykorzystania środka identyfikacji elektronicznej, wyrządzoną w związku z wykorzystaniem tego środka identyfikacji elektronicznej, w celu uwierzytelnienia użytkowników systemów. 

Rozporządzenie określa wysokość kwot odpowiedzialności w odniesieniu do naruszeń na 3 poziomach bezpieczeństwa:

  • niski poziom bezpieczeństwa - 5000 euro,
  • średni poziom bezpieczeństwa – 40 000 euro,
  • wysoki poziom bezpieczeństwa – 400 000 euro.

Poziomy bezpieczeństwa względem których określono wysokość kar, wskazano w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę̨ 1999/93/WE.

Rozporządzenie weszło w życie 7 września.

Komentarze