Reklama

Polityka i prawo

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA

fot. pikist.com
fot. pikist.com

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych obszarów białych NGA - informuje resort cyfryzacji. Celem konsultacji jest określenie listy białych obszarów NGA, które będą stanowiły potencjalny obszar kolejnych interwencji publicznych w zakresie zapewnienia powszechnego dostępu do szybkiego internetu.

Dlaczego przeprowadzamy konsultacje społeczne?

Unijne reguły pomocy publicznej określają, że wsparcie publiczne na projekty budowy sieci szerokopasmowych może być udzielone wyłącznie w stosunku do obszarów, które nie znajdują się w zasięgu sieci dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i nie znajdą się w zasięgu takich sieci na zasadach komercyjnych w ciągu 3 lat. Określając takie obszary korzystamy z danych o istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej, zbieranych corocznie przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w ramach inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. Informacje o planowanej infrastrukturze zbieramy właśnie w drodze trwających konsultacji społecznych.

Podstawą prawną konsultacji jest art. 52 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Lista obszarów białych NGA dla kolejnych interwencji zostanie opracowana na podstawie danych przekazanych w ramach inwentaryzacji Prezesa UKE w 2020 r., konsultacji społecznych obszarów białych NGA oraz informacji o projektach realizowanych w ramach konkursów na dofinansowanie projektów w ramach I osi priorytetowej PO PC. Tak przygotowana lista obszarów białych NGA będzie listą ostateczną i po jej opracowaniu nie będą przyjmowane zgłoszenia dotyczące istniejącej lub planowanej do wybudowania infrastruktury.

Na czym polegają konsultacje?

Konsultacje polegają na zbieraniu planów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury szerokopasmowej na okres 3 lat. Konsultacje obejmują inwestycje planowane lub realizowane od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2023 r.

Zebranie planów inwestycyjnych ma na celu sprawdzenie, gdzie przedsiębiorcy będą inwestować w infrastrukturę telekomunikacyjną NGA ze środków własnych. Takie obszary nie będą wyznaczone do kolejnych interwencji w obszarze rozwoju sieci szerokopasmowych.

Uwaga! W ramach konsultacji należy zgłaszać tylko te inwestycje, w przypadku których przedsiębiorcy nie będą ubiegać się o wsparcie publiczne na ich realizację.

Należy zgłaszać inwestycje obejmujące wyłącznie białe obszary NGA. Jeśli wskazany adres nie znajduję się w bazie białych plam, to system uniemożliwi jego przyjęcie.

Co dokładnie konsultujemy?

Przedmiotem konsultacji są białe obszary NGA, czyli punkty adresowe budynków, w których nie występuje infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca świadczenie usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s.

Baza adresów „białych obszarów NGA” została opracowana na podstawie danych pozyskanych w ramach inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeprowadzonej w 2020 roku. Z bazy adresów „białych obszarów NGA” zostały wykluczone również lokalizacje:

 • objęte planami inwestycyjnymi zgłoszonymi w ramach konsultacji społecznych obszarów białych NGA przeprowadzonych w 2016, 2017, 2018 i w 2019 roku (które zostały uznane za wiarygodne i potwierdzono ich realizację przed rozpoczęciem tegorocznych konsultacji);
 • wskazane przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach 2 i 3 konkursu w działaniu 1.1 PO PC;
 • wyznaczone do obszarów, na których wybrano projekty do dofinansowania w ramach 4 konkursu w działaniu 1.1 PO PC;
 • dla których nie było możliwe ustalenie ich wiarygodnych współrzędnych geograficznych.

Współrzędne geograficzne do zlokalizowania adresów zostały pobrane z Państwowego Rejestru Granic prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju.

Jak mogę zgłosić mój plan inwestycyjny?

Zbieranie planów inwestycyjnych odbywa się za pośrednictwem Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS).

Użytkownicy zarejestrowani w SIIS logują się przy pomocy swojego loginu i hasła.

Jeżeli nie masz dostępu do SIIS, a chcesz zgłosić plan inwestycyjny, wyślij prośbę o utworzenie konta na adres: [email protected]. W treści maila należy podać:

 • Imię i nazwisko / Nazwę firmy
 • Adres / siedzibę:
  • Miejscowość
  • Ulicę
  • Numer budynku
  • Kod pocztowy
  • Adres e-mail
  • REGON
  • NIP
  • Formę prawną
  • oraz załączyć dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania firmy.

Na podany adres e-mail otrzymasz dalsze instrukcje.

Jakie dane należy przesłać, żeby zgłosić plan inwestycyjny?

W SIIS stworzyliśmy specjalny formularz do zbierania planów inwestycyjnych. Można również zgłosić plan inwestycyjny przesyłając do SIIS plik uzupełniony o dane wymagane w formularzu (w formacie CSV lub XML).

Dane te mają pokazać, że dana inwestycja jest realnym planem dzięki któremu potencjalni użytkownicy końcowi uzyskają, dzięki sieci NGA, dostęp do internetu z przepustowością  co najmniej 30 Mb/s. W formularzu należy podać m.in. dokładne adresy budynków planowanych do objęcia zasięgiem planowanej infrastruktury, wartość inwestycji, planowaną technologię dostępową oraz harmonogram inwestycji, oraz załączyć do zgłoszenia co najmniej 2 dokumenty potwierdzające - każdy odrębnie - faktyczne planowanie inwestycji oraz dysponowanie możliwościami finansowym na realizację tej inwestycji.

Odpowiedzialność za skuteczne przekazanie prawidłowych dokumentów spoczywa na użytkowniku. Użytkownicy, którzy przekażą nieprawidłowe dokumenty nie będą wzywani do uzupełnień.  Nieprzekazanie dokumentów lub przekazanie nieprawidłowych dokumentów (np. niepodpisanych) skutkuje odrzuceniem planu.

Szczegółowe zasady dotyczące zgłaszania planów inwestycyjnych zostały opisane w Zasadach konsultacji społecznych obszarów białych NGA oraz w instrukcji zgłaszania planów.

Nota prasowa resortu cyfryzacji

Reklama

Komentarze

  Reklama