Reklama

Polityka i prawo

Kolegium ds. cyberbezpieczeństwa zdecyduje o sieci 5G w Polsce? Nowe zmiany w prawie telekomunikacyjnym

Fot. pixabay.com
Fot. pixabay.com

Zwiększenie udziału kolegium ds. cyberbezpieczeństwa, nowy proces wyłaniania Prezesa UKE to tylko niektóre z zmian w Prawie telekomunikacyjnym przyjętym przez rząd.

Zaproponowane przepisy to pierwszy etap wdrożenia w Polsce Dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE). Sytuacja epidemiczna przyspieszyła jej wdrożenie,

Na podstawie nowych przepisów Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) będzie prowadził system (platformę), w którym będzie następowała wymiana komunikatów pomiędzy operatorami lub dostawcami usług dostępu do internetu. Wszystko po to, by zagwarantować jak najszybsze przejmowanie świadczenia usług przez nowego dostawcę Internetu, w tym przez operatorów o mniejszej skali działania.

W projekcie zaproponowano także nowy – przewidziany w dyrektywie unijnej - tryb wyłaniania Prezesa UKE. Dotychczasowa regulacja nie wymagała przeprowadzenia otwartej, transparentnej procedury konkursowej na stanowisko szefa krajowego organu regulacyjnego. Po wejściu w życie nowych przepisów – będzie to niezbędny element procesu wyłaniania Prezesa UKE.

Ostatnie wydarzenia pokazały jak ważne jest zachowanie ciągłości i integralności usług telekomunikacyjnych. Dlatego zaproponowane przepisy przewidują też wprowadzenie nowych uregulowań w zakresie prowadzonych przez Prezesa UKE postępowań selekcyjnych dotyczących zasobów częstotliwości.

Bezpieczniej

W projekcie decyzji rezerwacyjnej Prezes UKE obligatoryjnie określi wymogi w zakresie bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnej. Wcześniej zobowiązany będzie do przekazania ich do zaopiniowania przez Kolegium ds. cyberbezpieczeństwa. Warto przypomnieć, że kolegium to odbyło dopiero jedno spotkanie.

Nałożone przez Prezesa UKE precyzyjne wymagania dotyczące zadań podmiotu dysponującego daną częstotliwością będą komplementarne do wymagań wskazanych przez Ministra Cyfryzacji w rozporządzeniu w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług.

Rozwiązanie to pozwoli na pełniejsze niż obecnie zapewnienie realizacji celów państwa w zakresie bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych (w tym sieci nowej generacji).

Decyzja - unieważnienie aukcji

W związku z powyższym, a także biorąc pod uwagę wątpliwości prawne powstałe po ogłoszeniu przez Prezesa UKE informacji o zawieszeniu aukcji, rząd podjął decyzję o wprowadzeniu przepisów pozwalających na unieważnienie obecnego postępowania aukcyjnego na częstotliwości przeznaczone na potrzeby technologii 5G.

Ogłoszenie zawieszenia aukcji przez Prezesa UKE nastąpiło 16 kwietnia 2020 r. - z datą obowiązywania od 31 marca br. - mimo, że we wskazanym okresie były udzielane odpowiedzi na pytania, a nawet została złożona wstępna oferta, podważa jej status prawny.

Jednocześnie zawieszenie przez postępowania na czas epidemii z założeniem, że terminy będą biegły dalej po zakończeniu stanu epidemii, jest niezgodne z dokumentacją aukcyjną, która przewiduje datę dzienną na składanie ofert i nie daje Prezesowi UKE możliwości zmiany jej treści.

Doprowadziło to do wprowadzenia w aukcji wątpliwości formalnych, które mogą podważyć cały proces w postępowaniu sądowym, przez co jego uczestnicy nie będą mieli pewności inwestycyjnej dotyczącej przedsięwzięć wartych miliardy złotych.

Przy wdrożeniu nowego standardu i dystrybucji częstotliwości należy dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby zapewnić maksymalnie pewną i stabilną sytuację inwestycyjną podmiotom nabywającym częstotliwości.

Szczególnie w obecnej sytuacji gospodarczej, nie może być żadnych wątpliwości, które pozwoliłyby niezadowolonym z rozstrzygnięcia operatorom skutecznie podważać decyzje rezerwacyjne.

Intencją rządu jest jak najszybsze wprowadzenie do Polski komercyjnie funkcjonującej sieci piątej generacji (5G) i dotrzymanie terminów określonych w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Dlatego mając na uwadze możliwe konsekwencje, a także wspomniane wyżej kwestie związane z bezpieczeństwem, podjęto decyzję o konieczności powtórzenia całego postępowania.

AK/Informacja prasowa Ministerstwa Cyfryzacji

Komentarze