Polityka i prawo

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłasza konkurs na nabór wniosków

Fot. rawpixel/ Pixabay
Fot. rawpixel/ Pixabay

CPPC ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dofinansowanie zostanie udzielone projektowi, który w największym stopniu przyczyni się do zwiększenia stopnia oraz poprawy umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Szczególnie poprzez: rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na Internet, nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych, stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. Dofinansowanie w ramach konkursu otrzyma tylko jeden projekt, który spełni formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów.

Celem projektów jest wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK w procesie kształcenia. Wpierane będą działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych. W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych, aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia, form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście dopuszczalne są projekty kompleksowe łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

Grupą docelową będą osoby fizyczne nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe. Szkolenia w projekcie będą dedykowane nauczycielom ze szkół każdego typu (publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych), którzy chcą rozwijać swoje kompetencje cyfrowe i osiągać dodatkowe efekty kształcenia dzięki stosowaniu i tworzeniu wartościowych e-materiałów.

Do ubiegania się o wsparcie i dofinansowanie są uprawnione: organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817); JST oraz ich związki i stowarzyszenia; instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku oraz partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w niniejszym konkursie wynosi 50 mln zł. Są to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84,63%) oraz współfinansowanie krajowego z budżetu państwa (15,37%). Minimalna wartość projektu wynosi 20 mln zł. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu to 50 mln zł. Wnioski należy składać do 19 października 2018 r. 

Komentarze

    Czytaj także