Reklama

Cyberbezpieczeństwo

Centralny Ośrodek Informatyki na nowo. Projekt Agencji Informatyzacji z uwagami

Fot. Domena publiczna

Centralny Ośrodek Informatyki przekształci się w Agencję Informatyzacji. Celem ma być usprawnienie procesów w tworzeniu m.in. elektronicznych dokumentów. Zakończył się właśnie etap konsultacji publicznych i opininiowania projektu ustawy. Teraz zostanie skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Reklama

W piątek zakończono proces konsultacji i opiniowania projektu ustawy o przekształceniu Centralnego Ośrodka Informatyki w Agencję Informatyzacji. Wszystkie uwagi miały zostać uwzględnione lub wyjaśnione. Projekt ustawy został uznany za uzgodniony i zostanie skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów – czytamy w RCL.

Reklama

Projekt zakładał, że COI zostanie przekształcony z instytucji gospodarki budżetowej w Agencję Informatyzacji - państwową osobę prawną. Celem tej zmiany miało być „wyeliminowane czynności administracyjno – organizacyjnych”, związanych ze zlecaniem spraw COI, ponieważ staną się one zadaniami własnymi Agencji.

Do zadań nowego podmiotu miało należeć: administrowanie systemami teleinformatycznymi m.in. w których prowadzone są Rejestr Dowodów Osobistych, Rejestr PESEL, Rejestr Dokumentów Paszportowych, Rejestr Danych Kontaktowych oraz Centralna Ewidencją Kierowców i Centralną Ewidencją Pojazdów oraz innymi, powierzonymi przez ministra. Zadaniem Agencji będzie obsługa techniczno-organizacyjna tych systemów.

Reklama

W projekcie wskazano na szereg kompetencji, które miałyby należeć do Agencji Informatyzacji. Chodzi o administrowanie systemami, a także ich budowę, utrzymanie i rozwój; udostępnianie e-usług, proponowanie celów i priorytetów ich rozwoju oraz inicjowanie działań ukierunkowanych na ich realizację; prowadzenie projektów informatycznych; budowa, rozwój i utrzymanie centrów przetwarzania danych służących podmiotom realizującym zadania publiczne; udostępnianie usług infrastrukturalnych lub chmurowych.

Czytaj też

Projekt z uwagami

Minister właściwy ds. cyfryzacji miał uwzględnić kilka uwag przekazanych w toku opiniowania projektu. Między innymi chodzi o uwagi Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jak wskazano, dokonano analizy w zakresie przetwarzania danych osobowych: „Uregulowanie zasad rozwoju i utrzymania najważniejszych państwowych systemów w akcie prawa powszechnie obowiązującego przyczyni się do podniesienia standardu ochrony danych osobowych obywateli. Obecnie współpraca pomiędzy KPRM, a COI odbywa się na zasadach ogólnych – bez regulacji szczególnej w przepisach rangi ustawowej” – stwierdzono w odniesieniu się do uwag UODO.

Urząd stwierdził między innymi, że „status i rola w procesach przetwarzania danych Agencji Informatyzacji oraz prezesa Agencji Informatyzacji wymagają ponownej pogłębionej analizy dla wyeliminowania propozycji niezgodnych z zasadami przetwarzania danych osobowych, które mogą negatywnie wpłynąć na standard przetwarzania danych w rejestrach publicznych. Konieczne jest również przeprowadzania wnikliwej analizy obowiązujących przepisów szczegółowych celem wypracowania rozwiązań kompleksowych”.

Uwzględniono także uwagę w zakresie doprecyzowania zadań agencji i prezesa, jako podmiotu, który posiada uprawnienie dostępu do danych w rejestracjach i ewidencjach. Prezes Agencji ma być organem właściwym w sprawach udostępniania danych z rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Stanu Cywilnego, Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych, ewidencji pojazdów, ewidencji kierowców oraz ewidencji posiadaczy kart parkingowych.

Uwzględniono również uwagę Urzędu Zamówień Publicznych, która zmieniała art. 4.1 wskazujący, że jednostki sektora finansów publicznych mogą powierzyć Agencji, za zgodą ministra właściwego ds. informatyzacji, zapewnienie funkcjonowania, budowy, wdrażania, rozwoju lub utrzymania systemów teleinformatycznych (innych niż określone w art. 2 ust. 2 pkt 1); w tym realizację zadań obejmujących m.in. prowadzenie projektów informatycznych; gospodarowanie mieniem oraz prawami majątkowymi związanymi z funkcjonowaniem systemu czy przygotowywanie i przeprowadzanie, w imieniu i na rzecz właściwej jednostki, postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z systemami teleinformatycznymi oraz zawieranie, nadzór nad realizacją i rozliczanie umów z wykonawcami w tym zakresie. W tym aspekcie podobne zdanie miało UODO.

W odpowiedzi na uwagi Urzędu Zamówień Publicznych minister zapewnił także, że agencja nie będzie świadczyła odpłatnie, na zasadach komercyjnych żadnych usług innym jednostkom sektora finansów publicznych.

W toku konsultacji publicznych swoje zastrzeżenia przekazała między innymi także Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan, Urząd Miejski Wrocławia czy Polska Izba Ubezpieczeń.

Czytaj też

„Mniej biurokracji”

W wywiadzie z CyberDefence24.pl Janusz Cieszyński w październiku br. mówił: „To zmiana organizacyjna, ma usprawnić procesy na linii KPRM – COI. Oznacza mniej biurokracji pełną orientację na rozwój oprogramowania, czy utrzymanie systemów. W efekcie usprawni oraz przyspieszy realizację projektów informatycznych”.

Jako planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów wskazywano IV kwartał br.

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected].

Komentarze