Reklama

Biznes i Finanse

Krajowy Plan Odbudowy istotnym elementem cyfryzacji Polski

Fot. Idaho National Laboratory/Flickr/CC BY 2.0
Fot. Idaho National Laboratory/Flickr/CC BY 2.0

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) wpisuje się w podejmowane od lat działania zmierzające do cyfryzacji Polski - wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny w swojej analizie. Cyfryzacja stanowi jeden z głównych obszarów wydatkowania środków w ramach KPO.

Na komponent Transformacja Cyfrowa przeznaczono 4,9 mld euro - przypomniał PIE. Większe środki niż te, które trafią na cyfryzację, przeznaczono tylko na komponenty Zielona energia i zmniejszenie energochłonności (14,3 mld euro) i Zielona inteligentna mobilność (7,5 mld euro).

PIE podkreślił, że w ujętym w ramach KPO planie wydatkowania środków UE na cyfryzację uwagę zwracają środki przeznaczone na zwiększenie dostępności sieci szerokopasmowych. Na ten cel przeznaczono 1,2 mld euro z części grantowej, co przełoży się na dostęp do szerokopasmowego internetu dla ponad 900 tys. gospodarstw domowych.

W KPO przewidziano również 1,4 mld euro w formie instrumentów zwrotnych lub częściowo zwrotnych na rozwój nowoczesnych, komercyjnych sieci nowej generacji łączności 5G.

Think-tank podkreślił, że sumarycznie środki te są znacznie wyższe niż na analogiczny cel w dobiegającym końca Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa. Jednocześnie PIE zwrócił uwagę, że do pokrycia nowoczesnymi sieciami łączności w Polsce zostały już najtrudniejsze, najbardziej niedostępne i nierentowne z punktu widzenia operatorów telekomunikacyjnych obszary.

W analizie PIE czytamy, że KPO to jednak nie tylko prognostyk wydatkowania środków finansowych, bowiem program zwiera też plany reform i zmian legislacyjnych. Jak przypomniał Polski Instytut Ekonomiczny, w obszarze łączności zmiany będą dotyczyć głównie ułatwień dla budowy sieci 5G (uwzględniając postulat branży telekomunikacyjnej o ułatwieniach dla stawiania nowych stacji bazowych), jak i zmiany w ośmiu branżach wertykalnych, dla których łączność 5G będzie miała kluczowe znaczenie.

Jeśli wszystkie zapisane plany zostałyby zrealizowane, za pięć lat możemy sięspodziewać autonomicznych pojazdów na drogach, rozwoju smart cities, rozwoju zdalnych usług medycznych czy dokładniejszego monitorowania środowiska, w tym szczególnie jakości powietrza - ocenił PIE.

Instytut zauważył, że w obszarze transformacji cyfrowej znaczące środki przeznaczono na obszar edukacji (ponad 1,4 mln euro). W zakresie działań w tym sektorze znalazło się doposażenie placówek edukacyjnych i przedszkoli w sprzęt komputerowy, łącza internetowe, a także podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli.

PIE przypomniał, że poza obszarem transformacji cyfrowej, najwięcej środków związanych z cyfryzacją przeznaczono na ochronę zdrowia (miliard euro na cyfryzację dokumentacji medycznej, tworzenie algorytmów sztucznej inteligencji i narzędzi zaawansowanej oceny stanu zdrowia), wsparcie dla robotyzacji i innowacji w dużych przedsiębiorstwach oraz cyfryzację transportu.

Zdaniem think-tanku Krajowy Program Odbudowy wpisuje się w podejmowane od lat działania mające na celu cyfryzację Polski.

Jak czytamy, dzięki nowym środkom rosną szanse na realizację celów w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowej, a oficjalne szacunki dotyczące luki finansowej wskazywały na wielkości między 8,24 mld zł a 21,6 mld zł. Środki z KPO - zdaniem PIE - będą zatem stanowić istotny wkład w zniwelowanie tej luku w zakresie budowy sieci.

Ostatecznie, jak wskazała organizacja, środki na cyfryzację w ramach KPO są większe niż te, które przewiduje perspektywa finansowa UE na lata 2021-2027 (około 2 mld euro).

Ogromnym wyzwaniem będzie skuteczne i efektywne wydanie tak dużych środków w perspektywie 5-7 lat, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że wiele hamulców rozwoju cyfrowego Polski znajduje się w sferze postaw i mentalności, a nie jedynie dostępności środków finansowych - ocenił Polski Instytut Ekonomiczny.

image

Źródło:PAP

Komentarze