Reklama

Polityka i prawo

Jak technologia kształtuje przyszłość cyberprzestępczości? Nowy raport Europolu

Fot. OSeveno/Wikimedia Commons/CC 3.0
Fot. OSeveno/Wikimedia Commons/CC 3.0

Pojawienie się innowacyjnych technologii daje hakerom nowe możliwości działania. Z drugiej jednak strony wyposaża organy ścigania w potężne narzędzia w walce z cyberprzestępczością. Aby służby bezpieczeństwa mogły skutecznie działać muszą inwestować w nowe innowacyjne rozwiązania. Temat ten porusza nowy raport Europolu zatytułowany „Do Criminals Dream of Electric Sheep?”, który ma stać się podstawą dialogu między Europolem, organami ścigania UE i innymi zainteresowanymi podmiotami.

W raporcie stwierdzono, że dynamicznie zmienia się krajobraz nowych technologii. Autorzy wymieniają, że na działanie organów ścigania i przestępców wpłyną takie rozwiązania jak sztuczna inteligencja, obliczenia kwantowe, druk 3D, biotechnologia czy kryptowaluty. Te wszystkie elementy mają ogromny wpływ na rozwój cyberprzestępczości, a także zdolności organów ścigania do reagowania na pojawiające się zagrożenia.

Według treści raportu siłą napędową innowacji technologicznych jest sektor prywatny. W tym zakresie organy ścigania muszą zrobić znaczenie więcej, aby zaangażować się w działania jego przedstawicieli. „Zagrożeń stojących przed UE nie da się już rozwiązać, opierając się przede wszystkim na współpracy regionalnej. Ustanowienie skuteczniejszej współpracy z większą liczbą partnerów zewnętrznych spoza UE jest koniecznością, aby umożliwić europejskim organom ścigania dostęp do danych i informacji potrzebnych do zwalczania przestępczości” – stwierdzono w raporcie.

Zgodnie z treścią dokumentu Europol jest idealną platformą umożliwiającą głębszą współpracę zarówno w ramach Wspólnoty, jak i z partnerami spoza UE. Może okazać się również „wartością dodaną” w dobie szybkiego rozwoju technologicznego poprzez coraz większe zaangażowanie w wymianę specjalistycznej wiedzy oraz zarządzanie wspólnymi zasobami.

„Wpływ zmian technologicznych na egzekwowanie prawa był wielokrotnie podkreślany w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Jednak tempo i skala innowacji, przed którymi stają organy ścigania w UE i poza nią, staje się coraz bardziej widoczna” – mówi treść raportu. W tym zakresie służby bezpieczeństwa muszą stosować prognozowanie i uwzględniać zmiany organizacyjne w celu skutecznej odpowiedzi na wyzwania przyszłości.

W dokumencie wyraźnie podkreślono, że współpraca podmiotów prywatnych z sektorem publicznym w zakresie współdzielenia zasobów i maksymalizacji wydajności działań są kluczem do zapewnienia skutecznej pracy organów ścigania w wysoce dynamicznym środowisku bezpieczeństwa, na które wpływ mają szybkie zmiany technologiczne. Taki stan rzeczy wymaga wspólnych praktyk na szczeblu krajowym i europejskim, nie tylko pod względem realizacji operacyjnej, ale także pod względem dostosowania prawodawstwa do wymogów współczesnego świata.

Zgodnie ze strategią Europolu 2020+ agencja zobowiązuje się do dalszego pełnienia roli jako siły napędowej innowacji w zakresie egzekwowania prawa. Mowa tutaj m.in. o zbadaniu nowych sposobów wspierania organów ścigania państw członkowskich, które są możliwe dzięki wykorzystaniu niektórych technologii przedstawionych w niniejszym dokumencie. Rozwój cyfrowych rozwiązań nałoży na Europol konieczność dalszego wdrażania innowacji w celu szybszego udostępniania i przetwarzania informacji określonym podmiotom oraz służbom.

Komentarze