Reklama

Polityka i prawo

Czy rodzice mogą mieć dostęp do nagrań z monitoringu w żłobku?

fot. LRCL / pixabay
fot. LRCL / pixabay

Czy dyrektor żłobka może przekazać dane z nagrań monitoringu rodzicom? Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych twierdzi, że tak, jednak konieczne jest przestrzeganie przepisów wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

„Pozyskanie przez rodzica danych osobowych zawartych w nagraniach z monitoringu w żłobku jest możliwe, o ile spełniona jest co najmniej jedna z określonych w RODO przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych, a ich udostępnienie odbywa się z poszanowaniem wszystkich wskazanych w RODO zasad, w tym zgodności z prawem, celowości i adekwatności” – informuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w odpowiedzi na napływające zapytania odnośnie możliwości udostępniania rodzicom dzieci uczęszczających do żłobków i klubów dziecięcych danych  zawartych na nagraniach z monitoringu wizyjnego działającego w tych placówkach. 

Prezes PUODO podkreśla, że liczne wątpliwości mogą wynikać z braku przepisów sektorowych. Jak wskazuje w oficjalnym komunikacie ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 nie reguluje zagadnienia stosowania monitoringu wizyjnego w żłobkach i klubach dziecięcych – w przeciwieństwie do ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie podkreślił, że taki monitoring jest stosowany i regulowany poprzez przepisy wewnętrzne – np.  w regulaminach tych placówek. Jednak powoduje to, że zasady jego stosowania są różne i mogą budzić wątpliwości.

Brak regulacji ustawowych nie zwalnia jednak z konieczności przestrzegania przepisów RODO. Dlatego niezbędna jest analiza ryzyka zanim placówka podejmie decyzję o prowadzeniu monitoringu wizyjnego. Regulator przypomina również, że wdrożenie takiego rozwiązania wiąże się również z koniecznością opracowania i wdrożenia odpowiednich procedur zapewniających zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.

Prezes UODO odniósł się również do kwestii pozyskiwania danych pochodzących z nagrań przez rodziców dzieci. Jak wskazał, rodzice, którzy chcą pozyskać dostęp do danych z monitoringu powinno składać u dyrektora placówki wniosek, w którego uzasadnieniu niezbędne jest wskazanie m.in. zakresu danych oraz celu jego pozyskania. Dzięki temu dyrektor będzie mógł ocenić, czy ma podstawę uprawniającą go do udostępnienia danych zawartych w nagraniu. Jednocześnie przypomina, że aby takie przekazanie odbyło się legalnie musi zostać spełniona przynajmniej jedna przesłanka zapisana w art. 6 i 9 RODO. Przy przekazywaniu tych danych, dyrektor placówki, musi uwzględnić zasadę minimalizacji danych która również wynika z zapisów RODO (art. 5 ust. 1 lit. c).

Komentarze