Reklama

Polityka i prawo

Coraz bliżej ratyfikacji nowelizacji Konwencji o ochronie osób w Polsce. Ustawa ratyfikująca przyjęta przez Komisje

fot. geralt / pixabay
fot. geralt / pixabay

Na połączonym posiedzeniu Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Spraw Zagranicznych odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 10 października 2018 r.

Na posiedzeniu obecni byli również Karol Okoński reprezentujący Ministerstwo Cyfryzacji oraz Piotr Warzyk z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

Minister Okoński poproszony o uzasadnienie projektu umowy argumentował konieczność ratyfikowania uaktualnionej wersji Konwencji 1981 roku (ratyfikowana przez Polskę 2002) z uwagi na wprowadzone w niej zmiany. Aktualizacja jest wynikiem rozwoju technologii, globalizacji oraz zmiany w systemie prawnym ochrony danych osobowych. Protokół wprowadza rozszerzenie przedmiotu konwencji odnoszącej się do każdego rodzaju przetwarzania danych osobowych, wprowadza również definicję zgody podmiotu (legalizującą zgodę na przetwarzanie danych osobowych) oraz zasady przekazywania danych osobowych poza granice państw-stron. Wzmacnia się również rola Komitetu Konwencji – argumentował Minister Okoński.  

Minister w trakcie posiedzenia zapewniał, że wszystkie zapisy są zgodne z prawem Unii Europejskiej w tym zakresie. „Jest to naturalna konsekwencja zaangażowania Polski w prace Rady Europy oraz sygnałem poszanowania przez Polskę standardów w dziedzinie danych osobowych” - wskazywał Minister Okoński.  

Ratyfikacja Protokołu zdaniem Ministra jest ważna z uwagi na fakt, że odnosi się on do praw i wolności zawartych w konstytucji, kwestii, które są regulowane w ustawie o ochronie danych osobowych oraz ustawie potocznie zwaną RODO.

Podczas posiedzenia członkowie obu Komisji nie mieli pytań a z uwagi na pełną zgodność nie odbyła się debata nad projektem ustawy. Żaden ze zgromadzonych na sali członków komisji nie zgłosił uwag do projektu ustawy. Za przyjęciem projektu ustawy głosowano jednogłośnie.

Konwencja nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych sporządzona w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 r. została ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską w dniu 24 kwietnia 2002 r. i weszła w życie z dniem 1 września 2002 r.

Jak czytamy w projekcie Ustawy istotnymi nowościami, które wprowadza Protokół są wprowadzenie obowiązku zawiadamiania właściwego organu nadzorczego o poważnych naruszeniach ochrony danych osobowych, wzmocnienie wymogu przetwarzania danych z zachowaniem zasad proporcjonalności i niezbędności, zwiększenie odpowiedzialności i rozliczalności administratorów i podmiotów przetwarzających oraz transparentności przetwarzania.

Protokół wprowadza także wymóg wobec administratorów i podmiotów przetwarzających wymóg ochrony danych już w fazie projektowania oraz oceny wpływu zamierzonego przetwarzania na prawa i podstawowe wolności osób, których dane dotyczą. Zdaniem autorów projektu Konwencja wywrze pozytywne skutki w sferze społecznej i podkreśli wagę znaczenia przepisów o ochronie danych osobowych w Polsce.

Reklama

Komentarze

    Reklama