Reklama

Polityka i prawo

5G w Polsce do 2025r. Aukcja ruszy wraz z przyjęciem nowelizacji ustawy o KSC

Fot. Sejm RP/Flickr/CC BY 2.0
Fot. Sejm RP/Flickr/CC BY 2.0

„Chcemy, aby do końca 2025 roku w Polsce funkcjonowało 5G we wszystkich obszarach miejskich i wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych” – podkreślił Marek Zagórski, sekretarz stanu w KPRM, odnosząc się do postępu prac na budową sieci piątej generacji nad Wisłą. Prezes UKE Jacek Oko zadeklarował, że proces aukcyjny zostanie uruchomiony w momencie przyjęcia nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) przez Radę Ministrów i ma potrwać 180 dni. „To minimalny okres od ogłoszenia konsultacji do możliwej decyzji rezerwacyjnej” – dodał.

Podczas posiedzenia Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, której obrady były skupione na informacji dotyczącej prowadzonych prac oraz planowanego harmonogramu postępowania w sprawie rozdysponowania pasm radiowych na potrzeby sieci 5G, sekretarz stanu oraz pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marek Zagórski podkreślił, że u podstaw planów budowy 5G leży potrzeba rozwoju społeczno-gospodarczego. Punktem wyjścia do podjęcia działań w tym zakresie był Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Sieć 5G dla Europy: plan działania” (14.09.2016r.).

Jak wskazał Marek Zagórski, Komunikat ten rozszerzył zobowiązania UE dotyczące zapewnienia szerokiego dostępu do sieci szerokopasmowych. Uwzględnia on cele i założenia rozwojowe do 2025 roku dla 5G – do tego momentu państwa członkowskie mają zapewnić niezakłócony dostęp do innowacyjnej sieci we wszystkich obszarach miejskich i na większych szlakach komunikacyjnych.

Sekretarz stanu w KPRM przypominał, że podstawą implementacji celów Komisji Europejskiej jest Narodowy Plan Szerokopasmowy, który został zaktualizowany 10 marca 2020 roku. Określa on zamiary polskiego rządu dotyczące budowy popytu na usługi dostępu do internetu wysokich przepustowości.

Trzy koszyki

W tym obszarze pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa wskazał na trzy kluczowe grupy zadań omówione w Planie, które odnoszą się do kwestii budowy 5G w Polsce. Po pierwsze, koszyk legislacyjny. Obejmuje on akty prawne pozwalające wdrożyć 5G, a także modyfikowanie i usuwanie obecnych barier prawnych oraz organizacyjnych, jakie mają wpływ na cały proces (np. nowelizacja ustawy Prawo budowlane). Efektem tego typu działań była możliwość zmiany przepisów m.in. rozporządzenia o obowiązujących normach pola elektromagnetycznego, co – jak podkreślił Marek Zagórski – stanowiło „jedną z głównych barier w rozwoju sieci mobilnych”.

Sekretarz stanu w KPRM wskazał również podczas posiedzenia Komisji, że ustawa implementująca do krajowego systemu prawnego dyrektywę ustanawiającą Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej zreorganizuje podstawy funkcjonowania podmiotów na rynku telekomunikacyjnym. „Przepisy nie odnoszą się wprost do 5G, ale mają istotny wpływ na realizację inwestycji tego typu” – podkreślił Marek Zagórski. Jak dodał, ustawa jest obecnie przedmiotem prac i została skierowana do Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Drugi koszyk dotyczy kwestii finansowych. Tłumacząc prowadzone w tym zakresie zadania, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa wskazał, że polegają one na zapewnieniu środków publicznych z myślą o wsparciu podejmowanych przez operatorów inwestycji w sieci szerokopasmowe, w tym 5G. Na ten cel przewidziano 11 mld zł, a strategia pomocy finansowej skupiona jest na przedsięwzięciach realizowanych na obszarach defaworyzowanych, aby dzięki temu sieć piątej generacji była budowana i rozwijana równomiernie na terenie całego kraju.

Ostatni obszar obejmuje działania wykonawcze. W tym kontekście Marek Zagórski wymienił inicjatywy takie jak analizy dotyczące stosowania nowoczesnych technik łączności w gospodarce (np. potencjalnego zastosowania 5G) czy też działania na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa i walka z dezinformacją wokół innowacyjnej sieci.

Sekretarz stanu w KPRM jednoznacznie podkreślił, że obecnie największym wyzwaniem wdrożeniowym związanym z 5G w krótkiej perspektywie będzie przeprowadzenie aukcji dla częstotliwości radiowych z zakresu 3,6 GHz.

Kluczowe jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa ze względu na charakter technologii 5G i jej masowe zastosowanie. Dlatego też jest to dla nas istotny element, który uwzględniamy w prowadzonych pracach.

Marek Zagórski, Sekretarz stanu w KPRM

Przejdźmy do konkretów…

Szczegółowe kwestie związane z prowadzonymi pracami i planowanym harmonogramem postępowania dotyczącego rozdysponowania pasm radiowych na potrzeby sieci 5G podczas posiedzenia Komisji przedstawił Jacek Oko, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Na początku swojej wypowiedzi podkreślił, że cena wywoławcza jest zbliżona do tej z poprzedniej unieważnionej aukcji, choć być może zostanie lekko skorygowana o doświadczenia w innych krajach.

Licytacje są podzielone na rundy. Jeśli w pierwszej rundzie nie zostanie nabyte całe pasmo, to będzie przeprowadzona kolejna, i kolejna, i kolejna.

Jacek Oko, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Prezes UKE zaznaczył również, że w odniesieniu do warunków uczestnictwa nic się nie zmieniło: „Wciąż je podtrzymujemy, czyli jest to 1 mld zł inwestycji w latach 2016-2019 i dysponowanie częstotliwościami na terenie całej RP”.

Podczas posiedzenia Komisji Jacek Oko omówił także szczegółowo przebieg aukcji. Zgodnie z tym co zaprezentował cały proces ma potrwać 180 dni (konsultacje 44 dni, aukcja 46, etap I aukcji 21, zdalna próbna aukcja 24 dni, licytacja 15 dni, postepowanie rezerwacyjne do 30 dni). Jak dodał, zabezpieczono również platformę aukcyjną do końca 2021r. z opcją przedłużenia na kolejny rok. Ponadto, zadbano o odpowiednie instrumenty prawne oraz funkcjonowanie zespołów, które mają działać elastycznie, zwłaszcza w czasie trwania pandemii COVID-19.

Do 1 stycznia 2023r. cały kraj powinien być praktycznie dostępny dla wszystkich instalacji bazowych potencjalnych operatorów.

Jacek Oko, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Kiedy należy spodziewać się uruchomienia procesu aukcyjnego w sprawie 5G? Prezes UKE wskazał, że kluczowe będzie przyjęcie nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), co praktycznie uruchomi dalsze działania. Są to ze sobą elementy powiązane, ponieważ rządowi zależy na synchronizacji działań.

Stanowisko Jacka Oko uzupełnił Marek Zagórski, który dodał, że sam proces aukcyjny rozpocznie się jeszcze w tym roku, a do końca 2025 w Polsce ma funkcjonować 5G we wszystkich obszarach miejskich i wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych.  

image

 

Komentarze