Reklama

Polityka i prawo

Międzynarodowa aktywność Polski w obszarze cyfrowym

Fot. ITU Pictures/Flickr/CC 2.0
Fot. ITU Pictures/Flickr/CC 2.0

Rada Ministrów zapoznała się z dokumentem: „Międzynarodowa aktywność Polski w obszarze cyfrowym”, przedłożonym przez ministra cyfryzacji.

W przedłożonym dokumencie znalazły się następujące informacje o międzynarodowej aktywności Polski w obszarze cyfrowym.

Rada Cyfrowa w Tallinie, 29 września 2017 r.

Po raz pierwszy w historii odbędzie się szczyt Rady Europejskiej poświęcony wyłącznie kwestiom cyfrowym. Podczas tego szczytu poruszane będą takie kwestie jak: szeroko rozumiana łączność, cyberbezpieczeństwo, społeczny i ekonomiczny wymiar cyfryzacji oraz e-administracja. Wydarzenie to jest efektem polskiej inicjatywy dyplomatycznej, mającej na celu zbliżanie stanowisk państw członkowskich Unii Europejskiej, służącej powiększaniu potencjału agendy cyfrowej.

Sukcesy Polski na arenie międzynarodowej w obszarze cyfrowym

Polski rząd prowadzi zaawansowaną współpracę z rządami państw unijnych, która w kwestiach cyfrowych jest szczególnie widoczna i efektywna.

Polska aspiruje do roli lidera grupy państw podobnie myślących w kwestiach cyfrowych (jest to tzw. grupa like-minded). Obecnie w jej skład wchodzi kilkanaście państw, których głos jest słyszalny w UE. Dzięki tym działaniom nasz kraj zyskuje możliwość promowania polskiego punktu widzenia na sprawy cyfrowe i rozpowszechnianiu go wśród innych państw członkowskich.

Rząd buduje wizerunek Polski jako państwa, które wspólnie z innymi krajami proponuje Komisji Europejskiej konstruktywne podejście do polityki cyfrowej w obszarach, które będą służyć budowaniu innowacyjności oraz wzmacnianiu potencjału gospodarczego, w szczególności w oparciu o małe i średnie przedsiębiorstwa. Dowodem na skuteczność tych wysiłków jest poparcie wyrażane przez wiele państw UE dla proponowanych przez Polskę stanowisk, dotyczących istotnych aspektów rynku cyfrowego w UE, a także poprawa pozycji Polski w rankingach dotyczących sektora cyfrowego. Chodzi o nasz awans na 23. miejsce w rankingu DESI 2017 (Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego – Digital Economy and Society Index) oraz awans na 20. miejsce w najnowszym rankingu OECD „Open, Useful, Reusable Government Data (OUR DATA INDEX)”.

Do najważniejszych działań podejmowanych w ostatnich miesiącach przez Polskę w obszarze cyfrowym należą:

 1. grudzień 2016 r. – podczas posiedzenia sektorowej Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, z inicjatywy Polski 14 krajów UE z tzw. grupy państw podobnie myślących w sprawach cyfrowych, przyjęło wspólne stanowisko dotyczące swobodnego przepływu danych. Wezwano w nim Komisję Europejską do przedstawienia propozycji legislacyjnej likwidującej wymogi odnoszące się do lokalizacji danych. Polska jest liderem w promowaniu tego zagadnienia w Europie. Na zlecenie ministra cyfryzacji prowadzone są także prace badawcze w tym zakresie.
 2. marzec 2017 r.  –  z okazji odbywających się w Rzymie obchodów 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich ustanawiających Wspólnotę Europejską, Polska podpisała list intencyjny w sprawie samochodów autonomicznych, co stanowi istotny krok we wdrażaniu nowoczesnych technologii wspomagających transport drogowy.
 3. marzec 2017 r. – podczas odbywającego się w Warszawie Kongresu Innowatorów premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej podpisali tzw. Deklarację Warszawską. Dzięki staraniom Polski w tzw. Deklaracji Warszawskiej uwzględniono znaczenie wątków cyfrowych oraz innowacyjności dla rozwoju państw Europy Środkowo-Wschodniej.
 4. kwiecień 2017 r. –  Polska po raz pierwszy uczestniczyła w spotkaniu ministrów ds. cyfrowych grupy G20 w Düsseldorfie (formalnie nie jesteśmy członkiem tej grupy) oraz wymianie poglądów na temat wykorzystania potencjału ekonomicznego i społecznego, jaki zapewnia cyfryzacja. Nasz kraj podkreślił też wagę cyfrowej przedsiębiorczości oraz wsparcia dla rozwoju technologicznego mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
 5. maj 2017 r. – Polska wraz z 14 państwami członkowskimi UE była sygnatariuszem listu do Komisji Europejskiej, wzywającego ją do podjęcia szybkich działań na rzecz opracowania stanowiska Unii w sprawie swobodnego przepływu danych w umowach handlowych UE z państwami trzecimi.
 6.  lipiec 2017 r. – podczas nieformalnego spotkania ministrów państw członkowskich UE, odpowiedzialnych za sprawy telekomunikacji i konkurencyjności w Tallinnie, Polska podpisała deklarację dotyczącą sieci 5G, która potwierdza wolę państw unijnych, aby w skali globalnej uczynić Europę wiodącym rynkiem rozwoju sieci piątej generacji, która jest kluczowa do zagwarantowania dalszego postępu cyfrowego.

Jednolity Rynek Cyfrowy

Przyjęta w 2015 r. Strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego (JRC) to główny dokument Komisji Europejskiej, który prezentuje planowane prace Unii Europejskiej w dziedzinie cyfrowej. Celem strategii jest wyeliminowanie istniejących barier, które utrudniają rozwój cyfrowy Europy. Utworzenie tego rynku powinno pomóc europejskim przedsiębiorstwom w rozszerzaniu działalności na skalę światową, a konsumentom ma zapewnić większy wybór produktów i usług, a także sprzyjać poprawie ich jakości oraz obniżeniu cen. JRC to rynek o dużym potencjale wzrostu gospodarczego oraz wyjątkowej wartości – obejmuje ponad 500 mln ludzi i wg szacunków KE może przynieść korzyści wielkości ponad 415 mld euro rocznie.

Strategia KE zakłada realizację 16 inicjatyw składających się na trzy filary:

 1. lepszy dostęp konsumentów i przedsiębiorstw do towarów i usług w internecie w całej UE –  zniesienie barier w działalności internetowej prowadzonej poza granicami kraju, a także sprzedaż i kupno produktów oraz usług na równych zasadach;
 2. tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju sieci i usług cyfrowych – zbudowanie ultraszybkiej, bezpiecznej i niezawodnej infrastruktury oraz usług, a także opracowanie regulacji prawnych wspierających rozwój innowacji i inwestycji na zasadach uczciwej konkurencji;
 3. maksymalizacja wzrostu gospodarczego generowanego przez europejską gospodarkę cyfrową – chodzi o podejmowanie działań, które umożliwią europejskiej gospodarce i społeczeństwu czerpanie korzyści z cyfryzacji.

Aby prezentować spójną wizję interesów Polski w UE w obszarze cyfrowym Rada Ministrów w marcu 2017 r. powołała pełnomocnika rządu do spraw Jednolitego Rynku Cyfrowego, którym jest sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Reklama

Komentarze

  Reklama