Reklama

Polityka i prawo

Zwiększony popyt na łączność sieciową a pandemia. Stanowisko KE i BEREC dla operatorów

fot. pikrepo / Creative Commons Zero - CC0
fot. pikrepo / Creative Commons Zero - CC0

19 marca 2020 r. Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Komisja Europejska wydały wspólny komunikat w sprawie radzenia sobie ze zwiększonym popytem na łączność sieciową spowodowanym pandemią Covid-19. Obie instytucje w stanowisku zachęcają również użytkowników do odpowiedzialnego korzystania z internetu.

Stanowisko odnosi się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 [rozporządzenie ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii] i przedstawia interpretacje tych przepisów w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi dostępu do internetu w czasie szerzącej się pandemii koronawirusa.

Interpretacja przepisów wskazana w stanowisku jasno skazuje, że wskazany akt prawny zabrania operatorom blokowania, spowalniania lub ustalania priorytetów ruchu. Jednocześnie wskazuje, że dozwolone jest wykorzystywanie środków zarządzania ruchem o ile są one odpowiednie, czyli spełniają wymóg przejrzystości, niedyskryminacji, proporcjonalności i oparte są na obiektywnych różnicach w wymogach dotyczących technicznej jakości usług w zakresie określonych kategorii ruchu.

Stanowisko jasno wykazało również, że środki te nie mogą być podyktowane względami handlowymi, nie obejmują monitorowania konkretnych treści i nie mogą być utrzymywane dłużej, niż jest to konieczne. Pozostałe środki, wykraczające poza te normy mogą być zastosowane w drodze wyjątku tylko po wystąpieniu przypadków określonych w rozporządzeniu tj. zapewnienie zgodności z aktami prawodawczymi Unii lub zgodnymi z prawem Unii przepisami prawa krajowego, utrzymania integralności i bezpieczeństwa sieci oraz zapobiegać grożącym przeciążeniom sieci oraz złagodzić skutki wyjątkowego lub tymczasowego przeciążenia sieci.

BEREC oraz Komisja Europejska wskazują, że na operatorach ciąży obowiązek obiektywnej oceny czy poziom ruchu jest bardzo wysoki w porównaniu do odpowiedniego okresu referencyjnego oraz czy przy braku przewidywanych środków użytkowników dotkną negatywne skutki przeciążenia sieci. Przy zastosowaniu wyjątkowych środków zarządzania ruchem, są oni zobowiązani do stosowania ich kierując się zasadą proporcjonalności w stosunku do problemów. Jednocześnie muszą one zapewniać dostęp do internetu wszystkim użytkownikom.

Organy zachęcają również użytkowników do odpowiedzialnego korzystania z internetu poprzez zastosowanie ustawień zmniejszających zużycie danych.

Reklama

Komentarze

    Reklama