Reklama

Polityka i prawo

Zwiększenie dynamiki PKB i automatyzacja pracy. Polskie plany rozwoju AI

Fot. Geralt/Pixabay
Fot. Geralt/Pixabay

Jeden punkt kontaktowy dla publicznych programów wspierających AI i powołanie zespołu zadaniowego odpowiedzialnego za wdrażanie polityki AI - to tylko niektóre z pomysłów wdrażania sztucznej inteligencji przedstawionych na briefingu prasowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Marek Zagórski, podczas briefingu prasowego na temat polityki rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce, wyjaśnił dlaczego sztuczna inteligencja jest wdrażana. Pierwszym celem jest zwiększenie dynamiki PKB nawet o 2,65 pp w każdym roku. Technologia ta umożliwi też zautomatyzowanie 49% czasu pracy w Polsce do 2030, co umożliwia wygenerowanie lepiej płatnych miejsc pracy w kluczowych sektorach.

Rozwój sztucznej inteligencji pozwoli również zwiększyć wartość polskich technologii w globalnych łańcuchach dostaw oraz umożliwi budowanie w Polsce świadomego społeczeństwa zdolnego do wykorzystania w pełni trwającej rewolucji technologicznej.

Zagórski mówił również o obecnej pozycji Polski na światowej mapie sztucznej inteligencji, przypominając, że nasze państwo określane jest jako digital challenger - kraj, który szybko realizuje swój potencjał i nadrabia straty do liderów. Około 33% polskiego społeczeństwa to tzw. klasa kreatywna, a co roku polskie uczelnie opuszcza ponad 110 000 absolwentów kierunków naukowo-technicznych - przypomniał sekretarz stanu. Dodał też, że niemal połowa (46%) polskiej gospodarki już opiera się na przepływie danych elektronicznych. Sekretarz stanu w KPRM przyznał, że Polska ma też słabe strony w rozwoju sztucznej inteligencji - niski poziom zaufania Polaków do tej technologii oraz problem znacznie poważniejszy, czyli niską liczbę publikacji i cytowań polskich naukowców w obszarze sztucznej inteligencji.

Omawiając dokument "Polityka Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019 – 2027", sekretarz stanu wspomniał, że dokument zawiera rozwiązania konsultowane ze wszystkimi ministerstwami, kilkudziesięcioma firmami i organizacjami pozarządowymi oraz ekspertami i środowiskiem naukowym. Ponadto wdraża 2 krajowe i 5 międzynarodowych dokumentów strategicznych oraz jest polską odpowiedzią na dokumenty programowe UE. Zagórski przypomniał również, że to pierwszy w historii Polski dokument, który kompleksowo określa zasady wspierania rozwoju AI we wszystkich dziedzinach funkcjonowania państwa.

Kończąc swoją wypowiedź, Zagórski wyznaczył wymiary i kierunki działań w ramach rozwoju polskiego ekosystemu AI

  • Międzynarodowy (m.in. współpraca europejska i pozaeuropejska);
  • Etyczny (m.in. godność ludzka i wsparcie autonomii człowieka wobec automatyki maszyn cyfrowych, globalny kodeks etyczny AI);
  • Prawny (m.in. definicja legalna AI, przeciwdziałanie nadaniu osobowości prawnej AI);
  • Standardów technicznych i organizacyjnych (m.in. normy techniczne, wzajemne uznawanie certyfikatów i protokołów zgodności, reguły interoperacyjności, standardy zarządzania danymi).

Omawiając sztuczną inteligencję w kontekście społeczeństwa Justyna Orłowska, pełnomocniczka Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech zwróciła uwagę na konieczność dostosowania prawa pod kątem umożliwienia pracy zdalnej, szczególnie zawodom kreatywnym. Orłowska wspominała również o  konieczności wypracowania metod społecznej oceny i audytowania AI. Biorąc pod uwagę niewielką liczbę specjalistów w obszarze sztucznej inteligencji, Orłowska wskazała na programy zachęcające zagranicznych specjalistów do przyjazdu do Polski oraz firmy do przenoszenia się. Nie podała jednak żadnych wskazówek jak to osiągnąć. Obecnie trudno jest znaleźć jakiekolwiek bodźce, które miałyby zachęcić do prowadzenia swoich karier albo zakładania firm w Polsce.  Ważnym elementem są również próby przekwalifikowania pracowników właśnie z myślą o sztucznej inteligencji.

Pełnomocniczka Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech wskazała również na plany wykorzystania sztucznej inteligencji w innowacji firm. Zakłada się tutaj dodanie wymogów stosowania AI przy realizacji inwestycji strategicznych czy stworzenie w Polsce  prawnych i organizacyjnych warunków dla testowania opartych o AI narzędzi. Zakłada się również uwzględnienie podatkowych i finansowych zachęt dla przedsiębiorców wykorzystujących te technologie oraz szkolenia dla kadry zarządzające z korzyści z zastosowania AI w prowadzeniu biznesu.

O zastosowaniu sztucznej inteligencji w obszarze edukacji i nauki oraz sektora publicznego mówił wicedyrektor Programu GovTech Polska, Antoni Rytel. Wskazał on na tworzenie dedykowanych kierunków z dziedzin przydatnych w rozwoju AI oraz uruchomienie specjalnych mikograntów na wytwarzanie narzędzi dydaktycznych, w tym edukacji medialnej. Ponadto zapewnił również o wsparciu uczniów i studentów uczestniczących w międzynarodowych zawodach, jednak nie podał szczegółów jak to zrobić. Ponadto zapowiedziano wyeliminowanie barier prawnych dla prowadzenia badań naukowych z zakresu AI oraz wsparcie dla tych przedsiębiorstw, które zdecydują się objąć patronatem klas o profilach przydatnych w rozwoju sztucznej inteligencji.

Rytel przedstawił również plany zaprezentowania sztucznej inteligencji w sektorze prywatnym podkreślając szersze udostępnianie danych publicznych. Istotną inicjatywą powinno być stworzenie jednego punktu kontaktowego dla publicznych programów wspierających AI.

W trakcie briefingu zaprezentowano również kolejne kroki, które zostaną podjęte. Za wdrożenie Polityki AI będzie odpowiadać Zespół Zadaniowy, który będzie jednocześnie grupą doradczą dla całego sektora publicznego. Każde Ministerstwo ma również przedstawiać szczegółowe plany wdrażania AI w swoim obszarze, a plany podlegać będą ocenie ekspertów.

W najbliższym czasie planowana jest również seria otwartych spotkań z przedstawicielami biznesu, społeczeństwa obywatelskiego i ekspertów dla uszczegółowienia realizacji postanowień Polityki AI. Zapowiedziano również uruchomienie kanałów zgłaszania pomysłów technicznych i organizacyjnych wspierających rozwój sztucznej inteligencji w Polsce w obszarze technicznym i organizacyjnym. 

Reklama

Komentarze

    Reklama