Reklama

Polityka i prawo

Polski rząd z zadowoleniem przyjął strategię cyberbezpieczeństwa UE

Fot. Michal Osmenda/Wikimedia Commons/CC 2.0
Fot. Michal Osmenda/Wikimedia Commons/CC 2.0

Rząd z zadowoleniem przyjął strategię cyberbezpieczeństwa UE na cyfrową dekadę JOIN 2021 - wskazał podczas środowego posiedzenia sejmowej komisji ds. Unii Europejskiej Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM.

Andruszkiewicz podczas posiedzenia komisji poinformował, że stanowisko dotyczące strategii UE w zakresie cyberbezpieczeństwa zostało przyjęte przez polski rząd 4 marca 2021. Jak zaznaczył, ważne dla rządu RP jest zharmonizowanie podejścia do cyberbezpieczeństwa w UE przy pełni poszanowania kompetencji państw członkowskich i w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Minister poinformował, że z zadowoleniem przyjęto projekt nowej dyrektywy NIS, który w dużej mierze konsumuje wiele zgłaszanych przez rząd RP postulatów, m.in. dodania nowych sektorów kluczowych, czy wzmocnienia współpracy na poziomie operacyjnym.

Aprobatę polskiego rządu uzyskała deklaracja KE o planach przyznania 300 mln euro ze środków europejskich na działania związane z rozbudową systemu cyberbezpieczeństwa.

Ponadto, jak powiedział Andruszkiewicz podczas posiedzenia komisji, rząd RP popiera opinię KE i Wysokiego Przedstawiciela, że istnieje wyraźna potrzeba zajęcia przez UE i państwa członkowskie bardziej aktywnego stanowiska w zakresie promocji odpowiedzialnego zachowania państw w cyberprzestrzeni w dyskusjach na forum ONZ i innych odpowiednich forach międzynarodowych. Minister podkreślił, że istotne jest również, aby prezentowanie skonsolidowanego stanowiska na forach międzynarodowych w kwestii bezpieczeństwa było także w miarę możliwości koordynowane z grupą państw podobnie myślących.

Poparcie polskiego rządu uzyskało stanowisko KE dotyczące konieczności uzgadniania dalszego rozwoju działań w zakresie rozwoju globalnej infrastruktury komunikacyjnej, aspektów praw człowieka i podstawowych wolności w sferze cyfrowej, w tym w trakcie dalszych prac dotyczących cyberbezpieczeństwa i na forach wielostronnych - poinformował Adam Andruszkiewicz.

Rząd zauważa, że wspólne i kompleksowe podejście UE do cyberdyplomacji ma na celu przyczynienie się do zapobiegania konfliktom, łagodzenia zagrożeń w zakresie cyberbezpieczeństwa i zwiększania stabilności w stosunkach międzynarodowych - powiedział. Jak podkreślił, według stanowiska rządu wszystkie dyplomatyczne wysiłki UE powinny być w pierwszej kolejności ukierunkowane na promowanie bezpieczeństwa i stabilności w cyberprzestrzeni, poprzez zacieśnianie współpracy i zmniejszanie ryzka błędnego postrzegania eskalacji i konfliktów wynikających z incydentów cyberbezpieczeństwa.

Uwagę rządu zwróciła również zapowiedź ustanowienia unijnej Grupy Roboczej ds. Cyberwywiadu Państw Członkowskich działającej przy Centrum Analiz Wywiadowczych UE - zaznaczył Andruszkiewicz. W oczenie rządu, jak wskazał, propozycja ta wymaga szerszej dyskusji, gdyż przedstawiona propozycja KE jest w naszej ocenie zbyt ogólnikowa, nie określa procedur ani roli tej nowej grupy roboczej w systemie UE.

Szczegółowych wyjaśnień według rządu wymaga również koncepcja utworzenia wspólnej jednostki ds. cyberprzestrzeni, która miałaby służyć jako wirtualna i fizyczna forma współpracy poszczególnych społeczności zajmujących się cyberbezpieczeństwem w ramach UE. Andruszkiewicz powiedział, że istnieje ryzyko duplikacji zadań na poziomie krajowym i na poziomie unijnym.

Rząd przyjmuje uzasadnienie, że Komisja Europejska chce wspierać kolejne kroki, które należy podjąć w zakresie cyberbezpieczeństwa sieci 5G - poinformował. Polska zgadza się z wezwaniem KE, aby państwa członkowskie, kontynuowały okresowe przeglądy wdrożonych u siebie rozwiązań, wraz z wymianą praktyk specjalnego zespołu roboczego - dodał.

Andruszkiewicz zwrócił również uwagę na częściowe poparcie rządu dla kwestii szkoleniowych. Jego zdaniem programy powinny być oparte na standardach europejskich i być ogólnodostępne. W innym zakresie powinny być realizowane dla specjalistów i poświadczane odpowiednimi certyfikatami - powiedział. Jak mówił, rząd pozytywnie przyjął kwestie włączenia do obszaru cyberbezpieczeństwa wszystkich inwestycji cyfrowych najbliższych lat; popiera też zwiększenie wydatków publicznych oraz dźwigni finansowej w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Komisja Europejska przedstawiła założenia nowej strategii cyberbezpieczeństwa na cyfrową dekadę 16 grudnia 2020 r. Jej głównym celem jest wzmocnienie odporności Europy na cyberprzestępstwa oraz pomoc w zapewnieniu dostępu do niezawodnych i wiarygodnych narzędzi cyfrowych dla wszystkich obywateli i przedsiębiorstw.

Przyjęcie nowej strategii ma według twórców dokumentu przyczynić się do wzmocnienia roli Europy jako lidera w zakresie tworzenia międzynarodowych standardów oraz prawa w obszarze czyberbezpieczeństwa. Jednym z najbardziej istotnych aspektów dokumentu jest budowanie globalnego partnerstwa na tym polu, w oparciu o europejskie wartości.

Strategia składa się z inicjatyw regulacyjnych, inwestycyjnych i politycznych w obszarach: odporność technologiczna, suwerenność i przywództwo, budowanie zdolności operacyjnych do zapobiegania, odstraszania i reagowania na incydenty w cyberprzestrzeni, oraz rozwój globalnej i otwartej cyberprzestrzeni poprzez zacieśnianie współpracy międzynarodowej.

image

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama