Reklama

Polityka i prawo

Konkluzje Rady Unii Europejskiej odnośnie 5G

fot. pixnio.com
fot. pixnio.com

Rada Unii Europejskiej przyjęła dokument odnośnie roli 5G dla europejskiej gospodarki oraz potrzeby ograniczenia ryzyka związanego z jego wprowadzeniem. W dokumencie oprócz potwierdzenia dotychczasowych działań oraz wcześniej podkreślonych propozycji, potwierdzono również ustalenia zawarte w europejskiej ocenie ryzyka (European 5G Risk Assessment).

Dokument o nazwie „Konkluzje Rady w sprawie znaczenia 5G dla europejskiej gospodarki oraz potrzeby ograniczenia zagrożeń bezpieczeństwa związanych z 5G” to 7 stronicowy dokument, w którym raz jeszcze podkreślono, rolę sieci 5G jako kluczowej części infrastruktury stanowiącej istotną rolę dla zapewnienia funkcjonowania w obszarze społecznym i gospodarki a także konkurencyjności unijnych rynków. Swoje miejsce w konkluzjach odnalazło również podkreślenie szczególnej roli sieci nowej generacji dla transformacji cyfrowej oraz zachowania europejskiej suwerenności technologicznej. Jednak jednym z najważniejszych punktów zawartych w konkluzjach jest wskazanie na konieczność podniesienia świadomości społecznej na temat sieci nowej generacji oraz zwiększenia kompetencji programistów. Skupiono się również na obowiązku sektora publicznego zachęcania do czynnego korzystania z korzyści jakie przyniesie 5G, ale przede wszystkim do informowania odnośnie pomiarów elektromagnetycznych i limitów pól.

Potwierdzono ponownie słuszność tez zawartych w opublikowanym w październiku dokumentu „European 5G Risk Assessment”, w tym konieczność kompleksowego i opartego na zbadaniu ryzyka podejściu do bezpieczeństwa sieci 5G. Raz jeszcze podkreślono konieczność postrzegania bezpieczeństwa jako ciągłego procesu rozpoczynającego się od wyboru dostawcy poprzez produkcję elementów sieci aż do eksploatacji sieci. Zwrócono również uwagę na pozatechniczne czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy sporządzaniu profilu ryzyka określonego dostawcy. W zapisach przyjętego w październiku dokumentu podkreślono rekomendacje do wzięcia pod uwagę również elementów będących innymi niż techniczne elementy oceny dostawcy. Do czynników tych zaliczono konieczność wzięcia pod uwagę przy ocenie podmiotu powiązań pomiędzy dostawcą a rządem państwa trzeciego, legislację w tym państwie, strukturę korporacyjną tych dostawców a także zdolność rządów do wywierania wpływu na dostawcę w tym również na miejsce produkcji urządzeń.

Co ważne w z punktu widzenia zachowania bezpieczeństwa, w dokumencie wpisano także konieczność uwzględniania promocji bezpieczeństwa cybernetycznego. Z czego nie powinno ono dotyczyć nie tylko sieci, ale również wszystkich powiązanych usług. A także potwierdzono ponownie potrzebę dywersyfikacji dostawców w celu uniknięcia zależności oraz niepotrzebnego zwiększenia skutków wynikających z awarii powstałej u tego dostawcy. Rada uznała również potrzebę wprowadzenia standardów i podjęcia wysiłków normalizacyjnych w zakresie sieci 5G dla producentów sprzętu, operatorów łączności elektronicznej i dostawców usług. W opinii organu działania te skutecznie pozwolą ograniczyć ryzyko.

Organ zwrócił także uwagę na integralne elementy, które powinny stać u podstaw budowania zaufania do technologii 5G w tym prawa człowieka, podstawowe wolności, praworządność, ochrona prywatności, danych osobowych i własności intelektualnej. 

Komentarze