Reklama

Polityka i prawo

Komisja Cyfryzacji przyjęła poprawki Senatu ws. Megaustawy

Fot. Christoph Scholz/Flickr/CC 2.0
Fot. Christoph Scholz/Flickr/CC 2.0

W dniu 29 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Tematem spotkania było rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie „ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw”. Poprawki były głosowane w dwóch grupach.

Poprawki nr 1, 2 i 5 eliminują z ustawy regulacje dotyczące punktów dostępu bezprzewodowego o bliskim zasięgu, które – jako jedyne na gruncie nowelizacji – mają związek z siecią 5G (chodzi zarówno o definicję punktu dostępu bezprzewodowego o bliskim zasięgu, jak i przepisy odnoszące się do umieszczania tych punktów w przestrzeni publicznej). Przepisy objęte wskazanymi poprawkami stanowiły implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiej i Rady nr 1972/2018 ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej, niemniej ze względu na to, że wdrożenie dyrektywy nie musi nastąpić w roku bieżącym, Senat proponuje odroczenie wprowadzenia tych regulacji do czasu uchwalenia ustawy kompleksowo wdrażającej Kodeks Łączności. Takie rozwiązanie umożliwi  przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej na temat rzeczywistego znaczenia i wpływu sieci 5G, w celu przekazania społeczeństwu prawdziwych i potwierdzonych naukowo informacji o nowej technologii – czytamy w uzasadnieniu Senatu.

Minister Wanda Buk przestawiała również stanowisko rządu, popierającego poprawki 1,2 i 5. Jedno z pytań, które pojawiło się podczas posiedzenia komisji odnosiło się do terminu przygotowania projektu Ustawy kompleksowo wdrażającej Kodeks Łączności. Minister Buk odpowiedziała, że terminem końcowym na implementację dyrektywy o Europejskim Kodeksie Łączności Elektronicznej jest koniec 2020 roku. „Podjęliśmy już decyzję odnośnie sposóbu wdrożenia. Jesteśmy na finiszu i będziemy przygotowali nowy akt prawny i nie będziemy nowelizowali prawa telekomunikacyjnego tylko tekst będzie przygotowywany od początku” – powiedziała minister Wanda Buk. W głosowaniu 7 członków komisji głosowało za,  natomiast  1 się wstrzymał.

Senat uzasadnia poprawki 3 – 4 natomiast jako umożliwienie Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej obniżenia do 80% opłaty za dysponowanie częstotliwością z zakresu 470–694 MHz w odniesieniu do nadawców naziemnej telewizji cyfrowej, którzy będą musieli zwolnić tzw. pasmo 700 MHz. Obniżenie opłaty będzie obejmowało okres 3 kolejnych lat od dnia wydania decyzji obniżającej opłatę, jednak bieg tego okresu rozpocznie się nie wcześniej niż z dniem, w którym dany podmiot rozpocznie wykorzystywanie częstotliwości wyłącznie w zakresie 470-694 MHz. Należy w tym miejscu podkreślić, że w dniu 17 maja 2017 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej wydały decyzję w sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 470–790 MHz w Unii Europejskiej, na mocy której Państwa Członkowskie UE zostały zobowiązane do udostępnienia pasma 700 MHz na potrzeby usług szerokopasmowych do dnia 30 czerwca 2020 r. lub w uzasadnionych przypadkach do dnia 30 czerwca 2022 r. Z uwagi na to, że nadawcy naziemnej telewizji cyfrowej będą musieli zwolnić tzw. pasmo 700 MHz, konieczna będzie zmiana rezerwacji częstotliwości, co może wywołać negatywne skutki finansowe po stronie tychże nadawców. Dlatego też Senat proponuje zmianę, która umożliwi uzyskanie przez nich częściowego zwolnienia z opłaty za rezerwację częstotliwości na cele rozpowszechniania lub rozprowadzania programu telewizyjnego w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną w multipleksie, w zakresie większym niż określony w art. 18 ust. 3 przedłożonej ustawy.

Minister Wanda Buk skomentowała, że przepisy zmodyfikowane przez Senat zostały wprowadzone na wcześniejszym etapie procesu legislacyjnego w Sejmie. Przepisy, które umożliwiały refarming pasma 700 były już proponowane przez rząd przy nowelizacji prawa telekomunikacyjnego. Wtedy na etapie parlamentarnym zostały one usunięte. Biorąc pod uwagę, że obowiązują wymogi wskazane w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady, którym Polska musi zadośćuczynić,  narzędzia te są niezbędne UKE.     

Poprawki 3 i 4 zostały przyjęte jednogłośnie.

Strona społeczna określiła poprawki Senatu jako pozorne.

Komentarze