Reklama

Polityka i prawo

e-Urząd Skarbowy już wkrótce. Powstał projekt ustawy

Fot. Adam-dalekie-pole/Wikimedia Commons/CC 3.0
Fot. Adam-dalekie-pole/Wikimedia Commons/CC 3.0

Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Administracja Skarbowa przygotowały projekt ustawy o zmianie ustaw na rzecz automatyzacji załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez Krajową Administrację Skarbową. Proponowane zmiany zakładają wprowadzenie do systemu prawnego platformy e-Urząd Skarbowy, która ma zapewnić spójny i komplementarny pakiet usług online dla obywateli. 

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, e-Urząd Skarbowy będzie dedykowany 5 grupom klientów: podatnikom, płatnikom, pełnomocnikom, komornikom sądowym i notariuszom. Zapewni im pakiet usług online umożliwiających załatwianie spraw podatkowych, głównie z zakresu VAT, PIT i CIT oraz wygodne komunikowanie się z organami KAS. Będzie również gwarantował pełną transakcyjność, ponieważ za pomocą udostępnionych narzędzi i usług będzie można zrealizować obowiązki podatkowe, w tym zapłatę podatku.

Zgodnie z treścią oficjalnego komunikatu serwis e-Urząd Skarbowy jest realizowany w ramach projektu e-Urząd Skarbowy, którego założeniem jest rozwój katalogu e-usług KAS z wykorzystaniem zasobów informacyjnych i kanałów komunikacji resortu finansów. Jednym z celów e-US jest podniesienie poziomu wsparcia informatycznego dla obsługi klientów KAS, w tym automatyzacja załatwiania spraw. Projekt został uruchomiony w połowie 2019r. i będzie realizowany etapami, do września 2022r. W tym czasie użytkownikom serwisu będą udostępniane kolejne usługi.

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę na fakt, że osoba uwierzytelniona (zalogowana) w e-Urzędzie Skarbowym będzie miała dostęp do informacji podatkowych, które jej dotyczą oraz spraw innych podatników, do których uzyskała upoważnienie. Wdrożenie e-Urzędu Skarbowego umożliwi automatyzację realizacji zadań przez organy KAS, co przyśpieszy załatwienie spraw podatkowych przez podatników, płatników, pełnomocników, komorników sądowych i notariuszy. System będzie służył do dwustronnej komunikacji: klientów z organami KAS oraz organów KAS z klientami.

Projekt ustawy 

Resort podkreśla, że dla automatyzacji załatwiania spraw i wdrożenia e-Urzędu Skarbowego niezbędne jest wprowadzenie zmian w ustawach, które regulują załatwianie spraw przez organy KAS. Dlatego przygotowany projekt zmienia:

 • Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • ustawę o notariacie,
 • ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
 • Ordynację podatkową,
 • ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • Kodeks karny skarbowy,
 • ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,
 • ustawę o komornikach sądowych,
 • ustawę o doręczeniach elektronicznych.

Wprowadzenie w ustawie o KAS definicji e-Urzędu Skarbowego daje możliwość rozszerzania katalogu usług i narzędzi online w odniesieniu do nowych grup klientów. Regulacja stwarzająca możliwość załatwiania spraw pozostających we właściwości organów KAS przy pomocy e-Urzędu Skarbowego pozwala na automatyzację kolejnych procesów bez konieczności wprowadzania zmian ustawowych - czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów.

Przykładowo dodanie art. 306ka w Ordynacji podatkowej umożliwi wydawanie zaświadczeń w sposób zautomatyzowany przy pomocy e-Urzędu Skarbowego, po wdrożeniu w systemie modułu zaświadczeń. Katalog czynności, które będą mogły być wykonywane w e-Urzędzie Skarbowym określi minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia - wyjaśniono w komunikacie.

Ze względu duży potencjał tworzonego systemu informatycznego i wysoką dynamikę rozwoju usług, które będą mogą być świadczone online przez KAS, zaproponowane rozwiązanie legislacyjne pozwoli na wykorzystywanie w pełni potencjału tego systemu w celu ułatwienia klientom dostępu do organów KAS i natychmiastowego załatwiania spraw niewymagających bezpośredniego kontaktu z tymi organami.

Jak wskazuje resort finansów, projekt ustawy o zmianie ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez Krajową Administrację Skarbową zostanie skierowany do dalszych prac.

Informacja prasowa Ministerstwa Finansów 

image
Z oferty Sklepu Defence24 - zapraszamy!
Reklama

Komentarze

  Reklama