Normy promieniowania przedmiotem poselskiej interpelacji. W tle systemy kontroli obywateli w oparciu o technologię 5G

16 września 2019, 15:33
fale radiowe
fot. geralt / pixabay

Interpelację odnoszącą się do potencjalnego zagrożenia związanego z wdrożeniem sieci 5G skierował poseł Jarosław Sachajko. Poseł, powołując się na zaniepokojenie strony społecznej odnośnie wpływu funkcjonowania sieci nowej generacji na zdrowie i życie ludzi, skierował do Ministra Cyfryzacji szereg pytań odnoszących się zarówno do norm promieniowania jak i potencjalnych odszkodowań za potencjalne skutki oddziaływania technologii na społeczeństwo.

Poseł poprosił o informacje dotyczące badań, na podstawie których Ministerstwo Zdrowia będzie zwiększać normy promieniowania. W odpowiedzi Minister Zagórski wskazał na konieczność wprowadzenia zmian w art. 122 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zmiany nałożą na Ministra Zdrowia obowiązek wydania rozporządzenia określającego zróżnicowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku dla terenów przeznaczonych pod zabudowę̨ mieszkaniową i miejsc dostępnych dla ludności. Dopuszczalne normy tych pól, jak czytamy w odpowiedzi Ministra, będzie podlegało procesowi uzgodnień́, konsultacji publicznych i opiniowania.

Poseł w kolejnym pytaniu odniósł się do opublikowanego niedawno dokumentu „Pole elektromagnetyczne a człowiek. O fizyce, biologii, medycynie, normach i sieci 5G” (tzw. Biała Księga), w której zdaniem posła, Ministerstwo Cyfryzacji zaprzecza istnieniu badań potwierdzających szkodliwość promieniowania elektromagnetycznego, pomimo, że w opinii posła Sachajko one istnieją. Minister w odpowiedzi po raz kolejny podkreślił rzetelność badań zaprezentowanych w dokumencie.

Jarosław Sachajko wskazał także na niezachowanie zasady ostrożności przy wprowadzeniu technologii 5G. W kolejnym pytaniu prosi o wskazanie osoby, która „bierze na siebie odpowiedzialność za możliwe niepożądane skutki zdrowotne dla społeczeństwa i wypłatę ewentualnych odszkodowań”. Minister w odpowiedzi wskazuje na zalecenia Rady Unii Europejskiej odnoszącej się do polityki krajowej, mającej na celu poprawę̨ stanu zdrowia oraz wytyczne Międzynarodowej Komisji Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym. Wytyczne Komisji opracowane wraz z WHO mają zapewnić ochronę̨ przed znanymi niekorzystnymi efektami zdrowotnymi – stwierdził Minister Zagórski. Wymienił również polskie rozporządzenia - rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Jak czytamy dalej w odpowiedzi wskazane we wspomnianym rozporządzeniu poziomy uwzględniają̨ aspekty medyczne oddziaływania pól elektromagnetycznych na organizm człowieka. Kończąc odpowiedz na pytanie Minister stwierdził: „resort cyfryzacji stoi na stanowisku, że przy wprowadzeniu technologii 5G zachowana zostanie zasada ostrożności, a tym samym nie należy na obecnym etapie przesadzać́ o możliwych niepożądanych skutkach zdrowotnych dla społeczeństwa i wypłacie ewentualnych odszkodowań́” – czytamy w odpowiedzi na interpelacje.

W interpelacji ministerstwo zostało zapytane również o plany resortu odnośnie kampanii medialnej na rzecz maksymalnego ograniczania ekspozycji na PEM oraz na rzecz propagowania rozwiązań przewodowych w zakresie prowadzonych rozmów telefonicznych, jak też korzystania z Internetu bezprzewodowego. W swoim zapytaniu poseł zaproponował nałożenie akcyzy na techniki bezprzewodowej łącznością, a pozyskane w ten sposób środki przeznaczyć na prowadzenie badań nad wpływem PEM na organizm człowieka. W jego opinii takie rozwiązanie pomogłoby również skłonić przynajmniej część użytkowników na korzystanie z przewodowych środków łączności, ograniczając tym samym emisję PEM. W odpowiedzi Minister Zagórski zapewnił o dbałości ministerstwa we wskazanej materii. „Ministerstwo Cyfryzacji podejmuje szereg działań́ związanych w polem elektromagnetycznym pochodzącym ze stacji bazowych telefonii komórkowej” - czytamy w odpowiedzi. Po czym wymienia listę inicjatyw, które zostały podjęte w tym obszarze przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, Instytutem Łączności, a także wskazał na inicjatywy własne ministerstwa. Wspomniał również o inicjatywach edukacyjnych realizowanych przez NASK w zakresie szeroko rozumianej tematyki bezpieczeństwa Internetu, a w szczególności na bezpieczeństwie najmłodszych internautów. Zapewnił także, że resort cyfryzacji wraz z jednostkami podległymi będzie w dalszym ciągu realizować działania edukacyjno-informacyjne w zakresie oddziaływania pola elektromagnetycznego oraz korzystania z technologii cyfrowych. W odniesieniu do propozycji nałożenia podatku akcyzowego Minister wskazał, że jest to działanie niezasadne i nieefektywne. Podkreślił przy tym, iż byłoby to działanie ze szczególną szkodą dla obywateli.

Padło również pytanie czy ministerstwo planuje stworzenie  centralnej bazy danych, która potencjalnie ma powstać w ramach systemu, który to z kolei będzie mógł zidentyfikować dowolnego obywatela Unii Europejskiej i  zweryfikowanie przestrzegania obowiązku szczepień na grypę. Pytanie odnosiło się o budowę bazy  o tzw. tożsamość cyfrową opartą na technologii 5G. Minister stwierdził dość krótko, że nie planuje się tworzenia jakichkolwiek systemów kontroli obywateli.

Ostatnie pytanie posła odnosiło się do średniego poziomu PEM w środowisku. Zapytał również o źródła promieniowania oraz o procentowy udział poszczególnych składowych średniego promieniowania PEM w środowisku. Minister w odpowiedzi powołał się na informacje pozyskane z Ministerstwa Środowiska wskazując, że średnia arytmetyczna wszystkich pomiarów przeprowadzonych przez wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska wynosiła w 2018 r. 0,39 V/m, w miejscach dostępnych dla ludności, co stanowi zaledwie 5,6% wartości dopuszczalnej (7 V/m).

KomentarzeLiczba komentarzy: 3
polantek
wtorek, 24 września 2019, 00:14

W przypadku 5G chodzi głównie o zakres powyżej 1 GHz i moc. Instalowałem anteny radioliniowe dla komórkowców. Strefa niebezpieczna to do 10m przed anteną. Moc 1 W max zysk anteny 35 dB moc na kierunku 1000 W. Wiemy że moc 5G będzie od 10 do 100W zysk anteny mniejszy ale min 15 dB moc na kierunku do 2000 W i nadajniki co 20-100 metrów. No to ładny piekarnik !!!

ObserwatorNetu
piątek, 20 września 2019, 22:18

Słabe odpowiedzi Ministra jak na odpowiedź dla Posła RP

BadaczNetu
wtorek, 17 września 2019, 13:34

Walka z 5G, podobnie jak walka ze szczepionkami, energią jądrową i węglem nosi wszelkie znamiona działań dywersyjnych, prowadzonych według starych sprawdzonych wzorów stosowanych przez KGB w czasach świetności ZSRR. Zastanawiam się tylko, czy ci aktywiści mają świadomość że są tylko pionkami w rękach wrażych sił.

Tweets CyberDefence24