Reklama

Biznes i Finanse

Cyfrowa transformacja w Krajowym Planie Odbudowy tematem Forum Teleinformatyki

fot. materiały prasowe
fot. materiały prasowe

Tegoroczne Forum Teleinformatyki poświęcone było analizie celów i uwarunkowań dotyczących bieżącego i przyszłościowego kształtu systemu informacyjnego państwa w kontekście możliwości, wynikających z Krajowego Planu Odbudowy i doświadczeń z wykorzystania technologii teleinformatycznych w okresie pandemii.

W Krajowym Planie Odbudowy cyfrowa transformacja pełni rolę kluczowego narzędzia odbudowy, przebudowy i rozwoju gospodarki. Skuteczna realizacja planów i efektywne wykorzystanie funduszy ma być szansą na budowę nowoczesnej, konkurencyjnej gospodarki Polski i Unii.

Wielokrotnie w trakcie obrad Forum podkreślono także, że bezpieczeństwo informacyjne państwa musi być zapewniane już na etapie planowania, projektowania i wytworzenia systemów informatycznych.

Forum składało się z 7 sesji tematycznych i zamykającego obrady kotła dyskusyjnego pt. „Cyfryzacja w Krajowym Planie Odbudowy – analiza, wnioski”.

Nagrody Złotego Herolda

XXVII Forum było realizowane w formule hybrydowej. Wszystkie prezentacje, panele, wręczenie nagród odbyły się na żywo w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS w Miedzeszynie, skąd transmitowano wydarzenie. Podczas inauguracji Forum zostały wręczone prestiżowe nagrody: im. Marka Cara i „Złotego Herolda I stopnia”.

Laureatkami Nagrody im. Marka Cara, tragicznie zmarłego, pomysłodawcy Forum Teleinformatyki zostały: dr n. o zdrowiu Dorota Kilańska, pielęgniarka, profesor UM w Łodzi, współtwórczyni fundacji Florencja i dyrektor ICN Centrum Badania i Rozwoju ICNP oraz Agata Miazga, analityczka danych, ekonomistka, pasjonatka otwartych danych. Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Fundatorem nagrody był SAS Institute.

Nagroda „Złotego Herolda” przyznawana jest przez Radę Programową za upowszechnianie przesłania Forum: „Budowa nowoczesnego państwa opartego na powszechnym wykorzystaniu technologii teleinformatycznych nie jest celem antagonistycznym dla nikogo!”. Nagrodę I stopnia – statuetkę Złotego Herolda – otrzymali: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA i Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Wyzwania dla informatyki

Forum rozpoczęło odczytanie listu Janusza Cieszyńskiego, Sekretarza Stanu ds. Cyfryzacji w KPRM, który zwrócił uwagę na 7 wyzwań dla informatyki uwzględnionych w Krajowym Planie Odbudowy, takich, jak walka z wykluczeniem cyfrowym i powszechny dostęp do szerokopasmowego internetu, rozbudowa infrastruktury dla danych i usług w tym chmury rządowej, sieci 5G, upowszechnienie wykorzystania IoT, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, cyfryzacja usług, interoperacyjność, podniesienie kompetencji cyfrowych, rozbudowa infrastruktury krytycznej, regionalne centra cyberbezpieczeństwa i tzw. system S46.

Prof. dr hab. Jan Pogonowski, wiceprezes Zarządu NBP podkreślił znaczenie dla rozwoju kraju przedsięwzięć, których celem jest upowszechnienie i rozwijanie wiedzy oraz umiejętności cyfrowych, zwłaszcza wśród młodych. Prof. dr hab. Jan Madey przekazał informacje na temat organizowanego od 40 lat światowego konkursu programowania zespołowego, podkreślając, że Uniwersytet Warszawski jest jedyną uczelnią, której reprezentanci nieprzerwanie od 25 lat występują w finale konkursu. Wiesław Paluszyński, prezes PTI omówił inicjatywy Towarzystwa w roku jubileuszu czterdziestolecia PTI, w szczególności poinformował, że do ogłoszonego konkursu na grę edukacyjną zgłosiło się 150 zespołów szkolnych.

W sesji Infrastruktura informacyjna państwa wystąpiło 5 laureatów Złotej e-Tarczy (ZUS, UFG, Centrum e-Zdrowia, GUS, Ministerstwo Finansów) - nagrody przyznanej przez Radę Programową Forum podmiotom, które zrealizowały projekty informatyczne skutecznie ograniczające negatywne skutki pandemii COVID-19 i jednocześnie wzmocniły znaczenie inwestycji informatycznych, zwiększających odporność realizowanych w państwie procesów informacyjnych. Wszystkie te rozwiązania zostały opracowane pod ogromną presją, zarówno czasu, jak i oczekiwań społecznych.
O matematyce, uwarunkowaniach i wynikach modelowaniu zjawiska pandemii, współpracy z Ministerstwem Zdrowia i innymi podmiotami, mówił dr inż. Franciszek Rakowski - kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania UW w prezentacji Modelowanie zjawiska epidemii covid – przebieg, źródła danych, wnioskowanie.

Złoty wykład to inicjatywa, w ramach której zaproszenie do wygłoszenia autorskiego wykładu otrzymują osoby, które wywarły wyjątkowy, trwały i przede wszystkim nadzwyczaj pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Patronem „Złotego wykładu” jest Rada Programowa Forum Teleinformatyki, a Partnerami tej Inicjatywy w tym roku były: Bank Gospodarstwa Krajowego, GPW Tech, OPL, Poczta Polska, T-Mobile Polska.

Autorem tegorocznego „Złotego Wykładu”: "Przyszłość informatyki prawniczej – możliwości zastosowania predykcji i sztucznej inteligencji w domenie prawnej był dr hab. Wojciech Wiewiórowski – Europejski Inspektor Ochrony Danych.

Organizowana przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji sesja Forum Nowych Idei pt. SMART – Cyfrowa szczepionka poświęcona była tzw. rozwiązaniom inteligentnym, bazującym na cyfrowym obrazie świata, dającym wgląd w zjawiska dotychczas często niedostępne, niezauważalne. Marcin Piotrowski z SAS Institute omówił sposoby budowy relacji w cyfrowym świecie. Michał Bednarski i Tomasz Kozłowski z Bonair SA w prezentacji pt. The Smart & Human Factory przedstawili wyzwania czwartej rewolucji przemysłowej. Paweł Pisarczyk z Atende Industries zgłębił tematykę wykorzystania specjalizowanych, powstających w Polsce systemów operacyjnych (RTOS) i sztucznej inteligencji w przemysłowych sieciach internetu rzeczy (IoT).

Sesję zakończyła dyskusja „Odporność sieci gospodarczych i społecznych na zagrożenia ciągłości działania w systemach Smart Factory i Smart City”, moderowana przez Borysa Stokalskiego. Uczestniczyli w niej: Aleksander Tomasz Biel (Faurecia), Sebastian Grabowski (ekspert ds. Smart City i IoT), Paweł Pisarczyk (Atende Industries) i Andrzej Tarasiewicz (Budimex SA).

Sesję Bezpieczeństwo procesów informacyjnych otworzył Krzysztof Silicki, Z-ca Dyrektora NASK PIB, Dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa i innowacji, omawiając cyberbezpieczeństwo w kontekście architektury informacyjnej państwa. O budowie systemu potwierdzania kompetencji z obszaru cyberbezpieczeństwa w ramach Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) mówił Bogusław Dębski z Rady Sektorowej ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Marcin Fryzik z Veem zaprezentował najlepsze praktyki w zabezpieczaniu danych przed różnorodnymi atakami. Sesję zakończył prowadzony przez Wiesława Paluszyńskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego, panel dyskusyjny „Architektura informacyjna i korporacyjna jako istotny czynnik systemowego podejścia do cyberbezpieczeństwa”, w którym uczestniczyli: Bogusław Dębski (członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo), Andrzej Ręgowski (Kierownik Zespołu Architektury Informacyjnej Państwa w NASK PIB) i Maciej Siciarek (Kierownik Działu Innowacji i Rozwoju Cyberbezpieczeństwa w NASK PIB). W dyskusji podkreślano, że bezpieczeństwo musi być sukcesywnie wbudowywane w system informatyczny na każdym etapie jego tworzenia, a nie dopiero w fazie eksploatacji.

Sesja Forum Administracji Terenowej w całości poświęcona była systemowi Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją – EZD RP i strategii jego powszechnego wdrażania w podmiotach realizujących zadania publiczne – administracji rządowej i samorządowej, służbie zdrowia, oświacie. Strategię i harmonogram wdrożeń zaprezentowali: Magdalena Sawicka – Zastępca Dyrektora Oddziału NASK w Białymstoku, Kierownik w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i Mariusz Madejczyk – Dyrektor Oddziału NASK w Białymstoku, Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji. W kwietniu 2020 r. rozpoczyna się pilotowe wdrożenie w wybranych podmiotach administracji rządowej, a od stycznia 2023 r. system zostanie udostępniony będzie chętnym podmiotom ramach licencji typu „freeware”.

Obrady Forum tradycyjnie zakończył Kocioł dyskusyjny - „Cyfryzacja w Krajowym Planie Odbudowy – analiza i wnioski”. Borys Stokalski wygłosił wykład wprowadzający i następnie pełnił rolę moderatora Kotła dyskusyjnego, w którym w charakterze wiodących panelistów wystąpili: dr hab. Wojciech Wiewiórowski (Europejski Inspektor Ochrony Danych), Przemysław Koch (Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki) i Andrzej Dulka (Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji).

Pandemia wymusiła zmianę formuły Forum Młodych Mistrzów - „Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa”, „Cyfrowa modernizacja Polski”. Witold Wieteska, Przewodniczący Jury Konkursu Młodych Mistrzów, omówił zasady tegorocznego Konkursu. Do finału zakwalifikowano 14 prac, które w drugim dniu Forum zostały zaprezentowane publicznie w postaci filmów przygotowanych przez autorów prac. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie późniejszym, po zakończeniu prac Jury. Wprowadzenie do sesji stanowił wykład pt. Dług technologiczny – był, jest i będzie, wygłoszony przez dr. inż. Marka Deutscha – Dyrektora Zarządzającego Pionem Informatyki w Banku Gospodarstwa Krajowego. Sesja i Konkurs Młodych Mistrzów odbyły się tradycyjnie pod Patronatem Honorowym Narodowego Banku Polskiego. Sesja jest dofinansowana ze środków NBP w ramach programu edukacji ekonomicznej. Partnerami tej sesji i Konkursu Młodych Mistrzów byli ponadto: Atende Industries, Bank Gospodarstwa Krajowego, Centrum e-Zdrowia i NASK PIB.

Ostatnim punktem programu Forum było wręczenie nagród „Złotego Herolda II stopnia”. Tegorocznymi instytucjonalnymi laureatami nagrody zostały: Centrum e-Zdrowia, Fundacja Panoptykon i SAS Institute, a indywidualnymi: Pani Maria Ganzha, Pan Dariusz Kułakowski i Pan Rafał Witkowski.

Honorowymi Patronami XXVII Forum byli: Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu w KPRM; Narodowy Bank Polski; Rektor Uniwersytetu Warszawskiego i Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Skład Komitetu Honorowego XXVII Forum: Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji; prof. dr hab. Piotr Pogonowski, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego; prof. dr hab. Jan Madey, Uniwersytet Warszawski; Wiesław Paluszyński, Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego; dr inż. Andrzej Dulka, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji; dr hab. inż. Bolesław Szafrański, prof. WAT.

Patronami medialnymi byli: redakcja CyberDefence24 oraz ITWIZ.pl, BrandsIT.pl. 

Organizatorami Forum byli: BizTech Konsulting SA oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Na podst. informacji prasowej


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama