Reklama

Armia i Służby

Wojsko stworzy własny "cyberobraz"

fot. pixnio.com
fot. pixnio.com

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych ogłosiło zamiar przeprowadzenia dialogu technicznego odnośnie do systemu zobrazowania zdarzeń w cyberprzestrzeni „cyberobraz”. Resort zmierza do pozyskania danych dotyczących najlepszych i najkorzystniejszych ekonomicznie rozwiązań mogących służyć realizacji jego potrzeb.

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych ogłosiło dialog techniczny, który związany jest z planowanym przez Centrum postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu odnośnie do budowy systemu zobrazowania danych. „Cyberobraz” ma stanowić narzędzie do wysokopoziomowego, wielowymiarowego, wieloaspektowego zobrazowania danych gromadzonych przez np. komórki bezpieczeństwa. Jednocześnie narzędzie to ma stanowić instrument do kształtowania świadomości sytuacyjnej użytkownika, do monitorowania oraz wnioskowania o zdarzeniach i procesach zachodzących np. w administrowanych sieciach. Ma również wspomagać identyfikowanie długofalowych i rozproszonych działań, trendów oraz budowanie strategii zapobiegania zagrożeniom.

Resort chce, aby projektowane rozwiązanie było przystosowane do zastosowania w wielu projektach, a system był wstanie zobrazować informacje przetworzonych w oparciu o różne zasoby danych. System ma zostać oparty na rozwiązaniach typu „open source” i być zbudowane od podstaw. 

Celem dialogu jest, jak określono w dokumencie - doradztwo i pozyskanie informacji w zakresie opracowania optymalnego rozwiązania informatycznego, opracowanie koncepcji w zakresie systemu „cyberobraz” w kontekście możliwości oszacowania jego wartości, zakresu możliwości wykonania rozwiązania w wyznaczonych ramach czasowych, uzyskanie alternatywnych rozwiązań oraz zoptymalizowanie rozwiązań. Wszelkie pozyskane przez Centrum informacje zostaną wykorzystane przy opracowaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji jego warunków, treści umowy, szacowania wartości przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert.

Do dialogu zaproszone zostały osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które mają swoją siedzibę na terytorium Polski. Szczegółowe zasady przeprowadzenia dialogu oraz wzięcia w nim udziału znajdują się na stronie zamowienia-czi.wp.mil.pl

Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 kwietnia br.

Centrum określiło, że poprzez przeprowadzenie dialogu technicznego zamierza pozyskać informacje o najlepszych, najnowocześniejszych i najkorzystniejszych technicznie, technologicznie oraz ekonomicznie rozwiązań mogących służyć realizacji jego potrzeb.

Dialog techniczny przeprowadzany jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, który to Zamawiający może przeprowadzić przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia. Dialog techniczny przeprowadza się poprzez zwrócenie się do ekspertów, organów publicznych lub wykonawców o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy.

Komentarze