Reklama

Polityka i prawo

Wyciek danych na SGGW

Fot. Nikolaus von Nathusius/Wikipedia Commons/CC 3.0
Fot. Nikolaus von Nathusius/Wikipedia Commons/CC 3.0

W Szkole Główne Gospodarstwa Wiejskiego doszło do utraty jednego z laptopów z danymi osobowymi osób, które uczestniczyły w procesie rekrutacyjnym w ostatnich latach na studia. Administrator Danych Osobowych szkoły nie wykluczył możliwości, że podmioty trzecie mogły uzyskać dostęp do tych informacji.

W dniu 5 listopada 2019 r.  miało miejsce zdarzenie kradzieży komputera przenośnego użytkowanego przez jednego z pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Na dysku tego komputera znajdowały się dane osobowe przetwarzane w trakcie postępowań rekrutacyjnych w ostatnich latach na studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Administrator Danych Osobowych nie może wykluczyć, iż w wyniku tego incydentu nieznane osoby uzyskały dostęp do danych osobowych, przez co doszło do naruszenia ich ochrony. Na dysku komputera znajdowały się dane osobowe kandydatów obejmujące m.in.: dane identyfikacyjne - imię, drugie imię, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, pesel, płeć, narodowość, obywatelstwo, adres zamieszkania, seria i numer dowodu/paszportu, seria i numer dowodu osobistego, ukończona szkoła średnia, miejscowość szkoły średniej, nr telefonu komórkowego i stacjonarnego, rok ukończenia szkoły średniej, numer i data świadectwa ukończenia szkoły średniej, organ wydający świadectwo, rok matury i data świadectwa maturalnego, organ wydający świadectwo maturalne, wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym, ukończone studia, ukończona uczelnia, ukończony kierunek studiów, ocena na dyplomie, średnia ze studiów, kierunek studiów o który kandydat się ubiega, dane szkoły średniej, informacja o zakwalifikowaniu na studia, punkty kwalifikacyjne kandydata, zbieżność kierunku studiów ukończonego z tym o który się kandydat ubiega.

Informacja prasowa

Komentarze