Reklama

Polityka i prawo

Rozporządzenie dot. reklamacji doręczenia elektronicznego wejdzie w życie 23 stycznia

Fot. Bench Accounting/Wikimedia Commons/CC0
Fot. Bench Accounting/Wikimedia Commons/CC0

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych i Ministra Cyfryzacji dotyczące reklamacji za niewykonanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej wejdzie w życie z dniem 23 stycznia br. - wskazuje Rządowe Centrum Legislacji. 

Celem rozporządzenia jest realizacja upoważnienia zawartego w art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz 2320).

Na mocy tej ustawy wprowadzona zostaje elektronizacja doręczeń korespondencji w komunikacji, w której stroną są podmioty publiczne. Osoby nieposiadające elektronicznej skrzynki doręczeń mogą odbierać w myśl ustawy korespondencję z wykorzystaniem tzw. publicznej usługi hybrydowej, w ramach której korespondencja przekształcana jest w tradycyjną przesyłkę listową i w ten sposób doręczana adresatowi.

W art. 57 wyszczególniono, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej, prawo wniesienia reklamacji przysługuje nadawcy, a w przypadku, gdy nadawca nie skorzystał z prawa dochodzenia roszczeń lub gdy korespondencja została doręczona adresatowi - reklamację może złożyć sam adresat. Reklamacja taka może być zgłoszona w każdej placówce pocztowej operatora wyznaczonego lub z wykorzystaniem udostępnionej przez niego usługi online.

Projektowane rozporządzenie określi szczegółowe warunki, jakim ma odpowiadać reklamacja za niewykonanie lub nienależyte wykonanie publicznej usługi doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej, zdefiniuje również szczegółowy tryb postępowania reklamacyjnego, sposób wnoszenia reklamacji oraz właściwy dla niego termin.

Jak czytamy w uzasadnieniu dla projektu rozporządzenia, powstaje ono z myślą o maksymalnym uproszczeniu procedur reklamacyjnych w obrocie krajowym, a także zapewnieniu ich przejrzystości, jak i maksymalnej ochronie interesu nadawcy i adresata. Rozporządzenie ma również ustanawiać zakres odpowiedzialności operatora wyznaczonego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obu publicznych usług oraz sposób ich świadczenia.

Projekt zakłada wprowadzenie rozwiązań analogicznych względem przepisów regulujących doręczenia przesyłek poleconych, które zawarto w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r., tj. Prawie pocztowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041). Obecnie opracowywane rozporządzenie ma dostosowywać je do prowadzenia procedury z wykorzystaniem usług online, uwzględniając okoliczność, że odbiorca publicznej usługi hybrydowej nie wyraża zgody na komunikację w formie elektronicznej, która tym samym również w związku z reklamacją musi być prowadzona w postaci tradycyjnej postaci papierowej.

Projektodawcy stwierdzają, że rejestrowane doręczenia elektroniczne obecnie już wprowadzone są w wielu krajach Unii Europejskiej, w tym - m.in. we Francji, Czechach i Niemczech. Wybór konkretnych rozwiązań zależy od uwarunkowań technicznych i organizacyjnych systemu elektronicznych doręczeń w danym państwie. Wprowadzenie tego rodzaju usług oddziałuje natomiast na obywateli, w tym - przedsiębiorców, podmioty sektora publicznego, a także tworzy nowe wymagania odpowiedzialności względem prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który jest krajowym organem regulacyjnym właściwym dla spraw elektronicznych doręczeń i usługi hybrydowej. Rozporządzenie tworzy również ramy odpowiedzialności dla operatora wyznaczonego do obsługi tych usług, czyli Poczty Polskiej S.A.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji czytamy, iż rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 23 stycznia 2021.

image
 
Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama