Reklama

Polityka i prawo

Rada do Spraw Cyfryzacji chce walczyć ze zjawiskiem „fake news”

Fot. pixel2013/Pixabay
Fot. pixel2013/Pixabay

Rady do Spraw Cyfryzacji przygotowała rekomendacje dotyczące zwalczania zjawiska „fake news”. Eksperci rekomendują podejmowanie badań, inicjatyw oraz konkretnych działań zmierzających do przeciwdziałania temu zjawisku na poziomie krajowym. Mają one wspierać działania prowadzone na szczeblu Unii Europejskiej.

Rada ds. Cyfryzacji zwracając uwagę na brak jasno zdefiniowanej definicji  „Fake news” rekomenduje  podjęcie prac zmierzających do opisania zjawiska rozpowszechniania fałszywych wiadomości, ich kategoryzacji oraz zdefiniowania poszczególnych kategorii. Eksperci przyjmują, że próba regulacji ustawowej wszelkich przypadków rozpowszechniania jakichkolwiek kategorii fałszywych wiadomości wiąże się z istotnym ryzykiem, w tym ryzykiem zbyt daleko idącego ograniczenia wolności słowa, swobody wypowiedzi, swobody prowadzenia działalności gospodarczej czy wolności badań naukowych. Wydaje się, że tak szeroka regulacja prawna nie byłaby pożądanym rozwiązaniem. Proponuje się również podjęcie działań w celu zachęcenia podmiotów prowadzących platformy internetowe – w szczególności serwisy społecznościowe i media internetowe do zastosowania tzw. samoregulacji w zakresie przeciwdziałania rozpowszechnianiu fałszywych wiadomości. Zdaniem Rady to powinien być podstawowy model przeciwdziałania temu zjawisku. Powinno się w tym celo podjąć szereg działań zmierzających do zachęcenia dostawców platform internetowych do samodzielnego wprowadzenie w życie i monitorowania kodeksu dobrych praktyk.

W walce z zjawiskiem „fake news” Rada widzi również rolę dla organizacji NGO. Rekomenduje się wprowadzenie w ramach kodeksu dobrych praktyk mechanizmów umożliwiających określonym podmiotom (np. NGO) oznaczanie określonej informacji jako fałszywej wiadomości.

Wśród innych propozycji znajduje się rekomendacja ustanowienia mechanizmu służącego monitorowaniu przez podmiot publiczny efektywności wprowadzonej samoregulacji. Monitoring taki powinien obejmować w szczególności:

  1. przypadki naruszenia postanowień kodeksu dobrych praktyk przez podmiot, który dobrowolnie zobowiązał się do przestrzegania samoregulacji,
  2. skuteczność wprowadzonej samoregulacji,
  3. analizę działań podejmowanych przez poszczególnych dostawców platform internetowych w celu przeciwdziałania zjawisku rozpowszechniania fałszywych wiadomości.

Rada ds. Cyfryzacji proponuje rozważenie wprowadzenia sankcji (np. odpowiedzialności finansowej) za naruszenie zasad samoregulacji (np. przyjętego kodeksu dobrych praktyk) przez podmiot, który uprzednio dobrowolnie zobowiązał się do przestrzegania takich zasad.

Eksperci Rady zachęcają również do podejmowania prac badawczo-rozwojowych dotyczących wprowadzenia skutecznych mechanizmów filtrowania lub oznaczania fałszywych wiadomości udostępnianych na platformach cyfrowych.

Rada ds. Cyfryzacji sugeruje twórcom najpopularniejszych serwisów internetowych do prac nad własnymi mechanizmami wykrywania deep fake news i informowania swoich użytkowników o prawdopodobieństwie sfałszowania rozpowszechnianego materiału.

Rada to think-tank, którego członkowie wspierają wiedzą i doświadczeniem MC oraz KRMdSC. Opiniuje dokumenty strategiczne i inne związane z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Współpracuje w takich obszarach jak integracja cyfrowa, ochrona prywatności w sieci, likwidacja barier rozwoju gospodarki elektronicznej, czy reforma prawa własności intelektualnej w sieci

Pełna wersję dokumentu można znaleźć na stronie Rady do Spraw Cyfryzacji

 

Komentarze