Reklama

Polityka i prawo

Program Otwierania Danych przyjęty przez rząd

Fot. Lukas/Pexels
Fot. Lukas/Pexels

Rada Ministrów przyjęła Program Otwierania Danych na lata 2021 – 2027. To krajowa strategia, która obejmuje kluczowe zagadnienia w zakresie udostępniania i zarządzania danymi.

Dzięki strategii dotyczącej otwierania danych realizowanej konsekwentnie od 2016 roku Polska przesunęła się najpierw z zastanej pozycji obserwatora do grupy ”szybko awansujących”, a następnie zdobyła status jednego z liderów w europejskim rankingu otwierania danych. Chcemy kontynuować ten kierunek zmian, stąd nowy Program Otwierania Danych na lata 2021 – 2027 – wskazuje Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera.

Lepsza jakość

Program Otwartych Danych (POD) jest skierowany do organów administracji rządowej, jednostek podległych i nadzorowanych, KPRM oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Może być realizowany także przez inne podmioty, które tworzą lub przechowują dane, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, czy podmioty prywatne. Koordynatorem Programu jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

"Program poszerza projekt ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego o praktyczne i techniczne mechanizmy otwierania danych na poziomie administracji rządowej" – mówi minister Adam Andruszkiewicz. Realizacja Programu przyczyni się do wzrostu podaży i poprawy jakości danych na portalu dane.gov.pl, niezbędnych do budowy innowacyjnych usług, aplikacji i innych produktów, w tym na potrzeby nowych technologii. Poprawi transparentność działań administracji i podniesie umiejętności przedstawicieli administracji w zakresie udostępniania i zarządzania danymi - dodaje minister.

Do celów programu należy m.in.:

  • Zwiększenie dostępności danych na portalu dane.gov.pl;
  • Poprawa interoperacyjności i jakości danych;
  • Wzrost wykorzystywania i wymiany danych;
  • Stymulowanie rynku ponownego wykorzystywania zasobów kultury i danych naukowych;
  • Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi interesariuszami danych;
  • Podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników administracji publicznej w zakresie otwierania i zarządzania danymi oraz zwiększanie świadomości społecznej na temat potencjału otwartych danych.
  • Program to kontynuacja dotychczasowej polityki otwierania danych publicznych, realizowanej - z poszerzonym zakresem działań - w latach 2016-2020.

Główne koncepcje przyjęte w dokumencie to zwiększanie liczby zasobów danych udostępnianych przez API na portalu dane.gov.pl, w szczególności danych dynamicznych i danych o wysokiej wartości (m. in. w ramach tworzenia tzw. harmonogramu udostępniania danych). Program zakłada również zwiększanie liczby automatycznego pobierania metadanych do portalu dane.gov.pl z innych repozytoriów danych czy poszerzenie (na zasadzie fakultatywnej) sieci pełnomocników ds. otwartości danych. Zapowiada się również rozbudowę portalu dane.gov.pl o m.in. funkcjonalności portalu usprawniającego komunikację z jego użytkownikami (czat, forum) oraz w zakresie udostępniania danych dynamicznych i danych o wysokiej wartości.

Informacja prasowa KPRM Cyfryzacja

Komentarze