Reklama

Polityka i prawo

NIK sprawdzi jak władza podnosi kompetencje cyfrowe społeczeństwa i zapobiega przestępstwom internetowym

fot. budynek NIK/ materiały prasowe/ NIK.gov.pl
fot. budynek NIK/ materiały prasowe/ NIK.gov.pl

Najwyższa Izba Kontroli zapowiedziała, że jeszcze w tym roku zajmie się m.in. sprawdzeniem, jak działają organy administracji publicznej na  rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych społeczeństwa czy jak działa państwo „w  zakresie zapobiegania i  zwalczania skutków wybranych przestępstw internetowych, w  tym kradzieży tożsamości”. 

Podczas posiedzenia Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii rozpatrzono i zaopiniowano między innymi sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2020 roku.

P.o. wicedyrektora Departamentu Administracji Publicznej NIK Dariusz Łubian najpierw przedstawił działalność NIK w  ubiegłym roku w zakresie kontroli sektora cyfryzacji. Przeprowadzono kontrole w zakresie m.in. realizacji projektów informatycznych „w celu usprawnienia wymiaru sprawiedliwości” czy sprawdzono, jak był wdrażany program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Inne kontrolowane działania przez NIK to: informatyzacja procesu zamówień publicznych, wdrożenie przez administrację publiczną regulacji dotyczących ochrony danych osobowych po wejściu w  życie RODO”, a ostatnio także dotycząca realizacji usług publicznych dla obywateli z  wykorzystaniem platformy ePUAP i budowy „zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach”.

W 2020 roku rozpoczęto także kontrolę m.in. w zakresie realizacji programów sektorowych przez NCBiR, ale wyniki nie zostały jeszcze opublikowane.

Plany na 2021 rok

Z informacji przekazanych przez przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli wynika, że w tym roku mają zostać opublikowane kolejne raporty dotyczące przeprowadzonych kontroli. Będą one dotyczyły „działania organów administracji publicznej na  rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych społeczeństwa”, „cyfryzacji ewidencji gruntów i  budynków na  szczeblu powiatowym” oraz „działań państwa w  zakresie zapobiegania i  zwalczania skutków wybranych przestępstw internetowych, w  tym kradzieży tożsamości”.

Z zapowiedzi wynika także, że zostanie przeprowadzona kontrola organizacji pracy zdalnej w  administracji państwowej oraz pojawi się raport dotyczący „bezpieczeństwa informacji w  pracy na  odległość i  mobilnym przetwarzaniu danych”.

Najwyższa Izba Kontroli zrealizowała w ubiegłym roku 154 działania kontrolne, które były planowane lub doraźne. Skierowała 2007 wystąpień, a do Sejmu przekazała 213 informacji o wynikach kontroli. W ubiegłym roku skierowała 55 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia i 67 zawiadomień w  sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

/NB


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama

Komentarze