Reklama

Polityka i prawo

Brexit osłabi ochronę danych osobowych?

Fot. ChiralJon/Wikipedia Commons/CC 2.0
Fot. ChiralJon/Wikipedia Commons/CC 2.0

Od 1 stycznia 2021 r. Zjednoczone Królestwo nie będzie już stosować RODO do przetwarzania danych osobowych, a w Zjednoczonym Królestwie wprowadzone zostaną odrębne ramy prawne dotyczące ochrony danych. 

Okres przejściowy dla wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej zakończy się 31 grudnia 2020r.  W związku z tym od 1 stycznia 2021r. każde przekazywanie danych osobowych między zainteresowanymi stronami objętymi RODO a podmiotami Zjednoczonego Królestwa będzie stanowić przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego i podlegać przepisom rozdziału V RODO.

W przypadku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa, zgodnie z art. 45 RODO, takie przekazanie będzie wymagało odpowiednich zabezpieczeń (np. standardowych klauzul ochrony danych, wiążących reguł korporacyjnych, kodeksów postępowania...), a także egzekwowalnych praw oraz skutecznych środków ochrony prawnej osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 46 RODO.

Z zastrzeżeniem szczególnych warunków nadal będzie możliwe przekazywanie danych osobowych do Zjednoczonego Królestwa na podstawie wyjątków wymienionych w art. 49 RODO. Jednakże art. 49 RODO ma wyjątkowy charakter, a zawarte w nim wyjątki muszą być interpretowane zawężająco i głównie w odniesieniu do czynności przetwarzania, które są sporadyczne i niepowtarzające się. 

Ponadto w przypadku przekazywania danych osobowych do Zjednoczonego Królestwa na podstawie zabezpieczeń z art. 46 RODO, konieczne mogą okazać się środki uzupełniające w celu zapewnienia stopnia merytorycznie równoważnego temu gwarantowanemu w UE, zgodnie z Zaleceniami 1/2020 w sprawie środków uzupełniających narzędzia przekazywania danych w celu zapewnienia zgodności ze stopniem ochrony danych osobowych UE.

Administratorzy i/lub podmioty przetwarzające będą również musiały przestrzegać innych obowiązków wynikających z RODO, w szczególności w odniesieniu do konieczności uaktualniania rejestrów przetwarzania danych i informacji o prywatności w zakresie informacji o przekazywaniu danych do Zjednoczonego Królestwa.

AK/UODO/EROD

Komentarze