Reklama

Polityka i prawo

"Strategią w 5G”. Trump przedstawia wizję bezpiecznej sieci nowej generacji

Fot. The White House/Domena publiczna
Fot. The White House/Domena publiczna

Bezpieczeństwo łańcucha dostaw, zarządzanie ryzykiem, bliska współpraca z sektorem prywatnym oraz partnerami międzynarodowymi to główne postulaty opublikowanej przez Biały Dom narodowej strategii bezpieczeństwa sieci 5G.

Rząd USA opublikował strategię bezpieczeństwa sieci 5G. Dokument zatytułowany „National Strategy to Secure 5G of the United States of America” liczy sobie 11 stron i skupia się na przedstawieniu wizji rozwoju technologii sieci 5G w Stanach Zjednoczonych, sposobu zagwarantowania bezpieczeństwa oraz roli współpracy z podmiotami prywatnymi i państwami sojuszniczymi.

W strategii czytamy, że administracja będzie miała za zadanie ułatwić i przyspieszyć  proces rozwoju i wdrożenia sieci telekomunikacyjnych nowej generacji oraz budowę odpowiedniej infrastruktury zawierającej m.in. stacje bazowe pod sieć 5G. Do realizacji założonego celu mają zostać wykorzystane inwestycje rządu federalnego, tak aby łańcuch dostaw produktów był bezpieczniejszy (to zdanie do wyjaśnienia). Amerykański rząd, zgodnie z założeniami dokumentu,  będzie pracował z sektorem prywatnym w celu oceny i poprawy bezpieczeństwa sieci 5G, przetestowania funkcjonujących rozwiązań technologicznych oraz stworzenia podstaw do rozwoju innowacji również kolejnych generacji sieci.

Strategia tłumaczy, że infrastruktura 5G będzie atrakcyjnym celem dla przestępców oraz innych państw ze względu na ogromną ilość informacji w niej transportowanych. Dane te mogą zostać wykradzione i sprzedane. Przestępcy mogą również wykorzystać podatności w systemach i urządzeniach infrastruktury 5G w celu zbierania informacji oraz inwigilowania. Strategia ostrzega również przed możliwością sparaliżowania lub modyfikacji publicznych i prywatnych usług, które bazują na infrastrukturze komunikacyjnej. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione zagrożenia, sieć 5G musi być właściwie zabezpieczona tak aby zredukować potencjalne ryzyko dla infrastruktury krytycznej, zdrowia publicznego, gospodarki i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.

Strategia wyróżnia cztery główny priorytety:

  • Ułatwienie wprowadzenia technologii 5G w Stanach Zjednoczonych;
  • Ocena ryzyka i identyfikacja głównych standardów bezpieczeństwa infrastruktury sieci 5G;
  • Zarządzanie ryzykiem dla gospodarki i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych w trakcie rozwoju i wdrażania technologii 5G na świecie;
  • Promowanie odpowiedzialnego rozwoju sieci 5G na świecie.

Administracja poprzez ułatwienie wdrożenia sieci 5G rozumie udostępnienie większego spektrum dla komercyjnego wykorzystania oraz usprawnienie procedur wydawania zgody na budowę elementów infrastruktury sieci 5G. Dodatkowo, sekretarz handlu stworzy National Spectrum Strategy, która przedstawi długoterminowy plan zarządzania spektrum dla sieci 5G i przyszłych generacji sieci.

Strategia bezpieczeństwa sieci 5G zapowiada również intensyfikację współpracy z sektorem prywatnym oraz sojusznikami na całym świecie. Działania te mają być podejmowane w celu testowania i oceny wdrażania nowych technologii i architektury oraz prowadzenia badań nad nowymi rozwiązaniami.

W ramach oceny ryzyka i ustanawiania standardów bezpieczeństwa infrastruktury sieci 5G, strategia przewiduje przeprowadzanie ciągłego procesu identyfikacji wyzwań ekonomicznych oraz ryzyka dla bezpieczeństwa narodowego i oceny zagrożeń cyberatakami dla infrastruktury 5G. Proces ten ma być realizowany we współpracy z władzami stanowymi i firmami prywatnymi.

Strategia wspomina o śledzeniu zmian na światowych rynkach 5G oraz poszerzaniu wiedzy na temat zmieniających się możliwości sieci  i jej infrastruktury. Wspomina się również o współpracy na wszystkich szczeblach władzy (lokalnym, stanowym i federalnym) oraz co najważniejsze o współpracy między agencjami federalnymi. W dokumencie stwierdzono także, że oczekuje się zaangażowania sektora prywatnego.

Strategia zakłada współpracę właśnie z sektorem prywatnym na rzecz zaplanowania, stworzenia i wdrożenia zasad bezpieczeństwa sieci nowej generacji, opierając się na najlepszych rozwiązaniach cyberbezpieczeństwa, ochrony łańcucha dostaw i bezpieczeństwa publicznego. Zasady te mają być komplementarne z tymi, które zawierają się w tzw. praskich propozycjach (rekomendacjach bezpieczeństwa sieci 5G ustalonych w Pradze w 2019 roku).

W ramach zarządzania ryzykiem dla gospodarki i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych w trakcie rozwoju i wdrażania technologii 5G, strategia wspomina o ustawie o łańcuchu dostaw z 2018 roku. Ustawa ta stworzyła jednolite rządowe podejście do ochrony systemów federalnych przed ryzykiem wynikającym ze stosowania produktów pochodzących od niezaufanych dostawców. Na mocy przepisów ustawy powołano oddzielną instytucję na poziomie federalnym, która zajmuje się identyfikowaniem ryzyk dla łańcuch dostaw oraz tworzeniem standardów zarządzani nimi. Dokument zakłada również wykluczenie określonych produktów z systemów i sieci instytucji federalnych jeśli stanowią one ryzyka dla bezpieczeństwa.

Strategia przypomina również, że na mocy rozporządzenia wykonawczego „Securing the Information and Communications Technology and Services Supply Chain” z maja 2019 roku umożliwiono władzom wydanie zakazu dokonywania transakcji, które dotyczą systemów i usług komunikacyjnych i informacyjnych stworzonych lub dostarczonych przez firmy kontrolowane lub podlegające jurysdykcji podmiotom stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych.

Ostatni 4 priorytet strategii zakłada współdziałanie z państwami, które prezentują podobne stanowisko co Stany Zjednoczone w oparciu o zasady bezpieczeństwa ustalone na konferencji w Pradze w maju 2019 roku.

W strategii możemy przeczytać, że Stany Zjednoczone będą działały na rzecz zachowania pozycji lidera w rozwoju technologii 5G oraz będą aktywnie promowały stworzenie odpowiednich światowych standardów bezpieczeństwa na całym świecie z zachowaniem transparentności całego procesu. Amerykanie mają również pracować z międzynarodowymi partnerami  na rzecz przyjęcia standardów i strategii zamówień, która będzie promować dywersyfikację dostawców technologii 5G i wzmacniać konkurencję na rynku. Stany Zjednoczone planują również w porozumieniu z sektorem prywatnym i partnerami międzynarodowymi stworzyć bodźce rynkowe, mechanizmy transparentności oraz schematy ewaluacji, które pozwolą na uczciwą konkurencję na światowym rynku 5G.

Zapisy tego punktu strategii wzbudzają najwięcej kontrowersji. Po pierwsze Stany Zjednoczone nie są liderem we wdrażaniu i rozwoju technologii 5G. Faktem jest, że Korea Południowa i Chiny mają większe sukcesy i zasługi w tym obszarze. Po drugie mówienie o transparentności i dywersyfikacji dostawców produktów 5G ma się nijak do decyzji Donalda Trumpa o wykluczeniu chińskich podmiotów bez podania żadnych przyczyn. Po trzecie wreszcie, takie podejście do Huawei i ZTE jest podzielane tylko przez niewielka liczbę państw a zostało odrzucone przez członków Unii Europejskiej. Strategia mówi o podobnie myślących krajach partnerskich, z którymi USA mają zamiar budować światowe standardy. Czy w takim razie Stany Zjednoczone, Australia, Nowa Zelandia, Japonia czy Tajwan (tylko te kraje wykluczyły Huawei) -  będą miały wystarczające siłę przebicia do stworzenia międzynarodowych standardów w obszarze bezpieczeństwa sieci 5G? Zdecydowanie nie.

Strategia w dużej mierze powtarza już uchwalone wcześniej prawa i regulacje - w szczególności w sprawie zarządzania ryzykiem. Dokument ten w żadnym razie nie jest przełomowy, ale porządkuje wiele rzeczy i ubiera je w strategiczne ramy. Komunikuje też w jasny sposób zamiary Stanów Zjednoczonych w obszarze bezpieczeństwa sieci 5G, co może być przydatne dla  ich zagranicznych partnerów.

Reklama

Komentarze

    Reklama