Reklama

Polityka i prawo

PUODO przygląda się sprawie wycieku z Politechniki Warszawskiej

fot. Borys Kozielski / Flickr / CC BY 2.0
fot. Borys Kozielski / Flickr / CC BY 2.0

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych otrzymał zgłoszenie naruszenia danych osobowych z Politechniki Warszawskiej. Urząd przygląda się sprawie - informuje UODO w oficjalnym komunikacie. 

Administrator poinformował Prezesa, że powiadomił o naruszeniu osoby, których dane dotyczą opisując, charakter naruszenia i wskazując zakres ujawnionych danych. Naruszenie ochrony danych dotyczy zarówno pracowników, jak i studentów Politechniki Warszawskiej - przekazuje Prezes UODO. 

Do pobrania danych osobowych doszło w wyniku nieuprawnionego dostępu do informacji poprzez złamanie zabezpieczeń  jednej z platform edukacyjnych. Administrator ostrzega, że w związku ze zdarzeniem może nastąpić nielegalne wykorzystanie danych.

Naruszenie to zostało także zgłoszone innym podmiotom, takim jak policja, Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego: CSIRT GOV, CSIRT MON oraz CSIRT NASK.

Warto przypomnieć, że do Prezesa UODO należy zgłaszać naruszenia, nie później niż w ciągu 72 godzin od jego stwierdzenia. Zgłaszać trzeba te z incydentów, w przypadku których istnieje prawdopodobieństwo (wyższe niż małe) szkodliwego (niekorzystnego) wpływu na osoby, których dane dotyczą. Chodzi tu np. o sytuacje, w których naruszenie może prowadzić do kradzieży tożsamości, straty finansowej czy też naruszenia tajemnic prawnie chronionych.

UODO przypomina, aby podjąć odpowiednie działania, które pozwolą ograniczyć ewentualne negatywne konsekwencje.

Przede wszystkim należy zachować dużą ostrożność podczas podawania danych przez Internet. Dokładnie analizować komunikaty od administratora, zawarte np. w  wiadomościach SMS, e-mail, by uniknąć np. ataku phishingowego, którego celem może być wyłudzenie dodatkowych danych.

Osoby, które padły lub mają podejrzenie, że mogły paść ofiarami kradzieży tożsamości powinny w pierwszej kolejności zgłaszać się na Policję. Prezes UODO, nie jest organem ścigania, nie ma uprawnień do prowadzenia postępowania zmierzającego do wykrycia sprawcy przestępstwa i oceny czy doszło do jego popełnienia, oraz do kwalifikacji czynu przestępczego i wymierzenia stosownej kary.

Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem może złożyć skargę do Prezesa UODO. Co więcej, art. 79 RODO daje jej także prawo, niezależnie od złożenia skargi do Prezesa UODO, do ochrony swoich praw przed sądem cywilnym. Zgodnie zaś z art. 82 RODO, jeżeli poniosła ona szkodę majątkową lub niemajątkową, ma także prawo uzyskać od administratora odszkodowanie.

Komunikat PUODO

Komentarze