Reklama

Polityka i prawo

Posłowie interpelacje piszą - minister odpowiada. 5G w ogniu pytań

fot. ResoneTIC / pixabay
fot. ResoneTIC / pixabay

Sieć 5G wciąż budzi wiele emocji i choć wydawało się, że o sieci 5G powiedziano już wszystko, to jednak ministrowie wciąż są pod ostrzałem pytań ze strony parlamentarzystów. Poseł Jarosław Sachejko (K’15) skierował interpelacje w ten sprawie również i na tą interpelację ponownie odpowiedzi udzielił Minister Marek Zagórski.

Na pytanie czy przewiduje się stworzenie stref dla osób z nadwrażliwością elektromagnetyczną, Minister Zagórski udzielił odpowiedzi, że de facto nie jest to możliwe. Objaśnił, że nadwrażliwość odnosi się do całości pola elektromagnetycznego i nie jest ono generowane jedynie przez stacje bazowe telefonii komórkowej, ale również przez linie elektroenergetyczne i wszystkie urządzenia elektryczne. Przywołał również opinię Światowej Organizacji Zdrowia, która stwierdziła, że „ze wszystkich przeprowadzonych dotąd badań wynika, iż ekspozycje mieszczące się poniżej maksymalnych dopuszczalnych poziomów, jakie przewidziano w wydanych w 1998 r. przez ICNIRP wytycznych dotyczących pól elektromagnetycznych w pełnym zakresie częstotliwości 0–300 GHz, nie powodują żadnych niepożądanych skutków dla zdrowia”.

Poseł zapytuje również o kwestię podejmowanych działań w celu lepszego, racjonalnego i optymalnego rozmieszczenia stacji bazowych. Minister stwierdza w odpowiedzi na tak postawione pytanie, że takie działania są prowadzone a ich przejawem jest w jego opinii uchwalona 4 lipca 2019 roku ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Ustawa ta jak czytamy w uzasadnieniu „wprowadza rozwiązania mające na celu zagwarantowanie transparentności budowy i użytkowania stacji bazowych telefonii komórkowej oraz odpowiednią kontrolę państwa w tym zakresie”.

Pośród dziewięciu pytań stawia również pytanie o kontrolę obiektów nadawczych oraz o koszt wykonania obliczeń obszaru oddziaływania wokół stacji bazowej, a ile wykonania pomiarów w tym samym miejscu. W odpowiedzi Minister Zagórski powołał się na opinię Ministra Inwestycji i Rozwoju w tym zakresie, który to z kolei wskazuj, że działania te są regulowane przez Prawo budowlane. Minister IiR ponadto podkreśla w obszarze ochrony przed polami elektromagnetycznymi „realizowana jest w oparciu o przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska”. Działalność z zakresu higieny radiacyjnej przeprowadza również Państwowa Inspekcja Sanitarna. Kwoty, o które prosi w interpelacji poseł, zostały wyliczone (na podstawie informacji pozyskanych od Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego) w wysokości ok. 1000 złotych netto dla obliczeń́ obszaru oddziaływania PEM wokół jednej wyizolowanej stacji bazowej telefonii komórkowej. Jak wskazuje Minister koszt ten może wzrosnąć nawet trzykrotnie przy w przypadku, „gdy dokonywane obliczenia będą̨ musiały uwzględniać́ również̇ oddziaływanie pochodzące z innych sąsiednich stacji bazowych”. W odniesieniu pomiarów PEM wokół stacji bazowej, kwota zależy od rodzajów pomiarów. Dla pomiarów szerokopasmowych, koszt wynosi ok 3000 PLN netto. W przypadku pomiarów selektywnych koszt wyniesie nawet 10000 PLN netto za jedną stację bazową telefonii komórkowej.

Reklama

Komentarze

    Reklama