Reklama

Armia i Służby

MON kupi mobilną pocztę polową dla przesyłek ściśle tajnych

  • Zobrazowanie satelitarne huraganu Rita nad Zatoką Meksykańską wykonane w dniu 23 września 2005 roku za pomocą satelity systemu DMSP. Fot. US Air Force Weather Agency / 557weatherwing.af.mil

MON chce kupić 42 zestawy mobilne poczty polowej do wymiany przesyłek o klauzuli „ściśle tajne”. Decydującym kryterium wyboru oferty będzie cena.

Inspektorat Uzbrojenia MON ogłosił 7 marca br. zamówienie na dostawę 42 modułów pocztowych. Z ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wynika, że zamówione moduły będą wykorzystywane do realizacji zadań zarówno w sytuacji kryzysu czy wojny, jak i w czasie pokoju. Poszukiwane przez MON rozwiązanie ma zapewnić Siłom Zbrojnym RP zdolność do wymiany przesyłek pocztowych jawnych i niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” i jej odpowiednikach - w NATO („Cosmic Top Secret”) i Unii Europejskiej ( „Très Secret UE/EU Top secret”). Warunkiem jest też zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji w strukturze informatycznej do poziomu „zastrzeżone”, „NATO Restricted” i „Restreint UE/EU Restricted”.

W cytowanym ogłoszeniu czytamy ponadto, że „moduł pocztowy będzie wykonany w technice kontenerowej (z wykorzystaniem kontenera 10- stopowego) na pojeździe ciężarowym średniej ładowności, wysokiej mobilności i będzie stanowić mobilny element polowego segmentu Wojskowej Poczty Polowej".

Inspektorat Uzbrojenia dopuszcza możliwość, że o zamówienie będą się ubiegać konsorcja złożone z więcej niż jednej firmy. Ogłoszenie adresowane jest do wykonawców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego bądź w państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Ogłaszając zamówienie na moduły pocztowe MON wybrał procedurę negocjacyjną. W specyfikacji zamówienia znalazła się informacja o tym, że wybrana zostanie „oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów”, które stanowią cena, parametry techniczne i gwarancja. W skali 100 punktów aż 80 można uzyskać za cenę, a jedynie 14 za parametry techniczne i 6 za gwarancję.

Oczekiwany przez MON czas realizacji dostawy to 60 miesięcy od udzielenia zamówienia. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać do 7 kwietnia br.

Jeśli chodzi o krajowy przemysł zbrojeniowy, producentem punktów wymiany poczty polowej są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 w Zegrzu, które są częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. (PGZ SA). Aparatownia Punktu Wymiany Poczty Polowej PWPP na samochodzie HONKER 2424 furgon przeznaczona jest do pracy w systemie łączności stanowisk dowodzenia. Jest przystosowana do eksploatacji w ruchu i na postoju na obszarze klimatu umiarkowanie zimnego. Rozwiązanie zapewnia przyjmowanie, przechowywanie i dystrybucję przesyłek pocztowych, w tym niejawnych do klauzuli „tajne”. W ogłoszeniu Inspektoratu Uzbrojenia MON jest jednak mowa o klauzuli „ściśle tajne” i jej odpowiednikach w NATO i UE.

 

 

Reklama

Komentarze (1)

  1. ???

    A kiedy przetarg na samobieżną ambonę polową na podwoziu gąsienicowym?

Reklama